Zamyslenie na deň 12.7.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 4,43-54

43 Po dvoch dňoch odišiel odtiaľ do Galiley. 44 Lebo sám Ježiš sa osvedčil: Nemá prorok cti vo svojej otčine. 45 Keď teda prišiel do Galiley, prijali Ho Galilejci, lebo videli všetko, čo činil v Jeruzaleme na slávnostiach; aj oni totiž prišli na slávnosti. 46 Tak prišiel zase do Kány Galilejskej, kde z vody urobil víno. Tam bol kráľovský úradník, ktorému syn bol chorý v Kafarnaume. 47 Keď počul, že Ježiš prišiel z Judska do Galiley, šiel k Nemu a prosil Ho, aby mu prišiel uzdraviť syna, lebo už umieral. 48 I riekol mu Ježiš: Keby ste nevideli znamenia a zázraky, neverili by ste. 49 Odpovedal Mu kráľovský úradník: Poď, Pane, kým mi dieťa neumrie. 50 Riekol mu Ježiš: Choď, syn ti žije. A uveril ten človek slovu, ktoré mu Ježiš povedal, a šiel. 51 Keď bol ešte na ceste, vyšli mu naproti sluhovia a povedali: Žije ti dieťa. 52 Spýtal sa ich teda na hodinu, v ktorú sa mu uľavilo. Povedali: Včera popoludní o siedmej mu prestala horúčka. 53 Tu poznal otec, že to bolo práve v hodinu, v ktorú mu Ježiš povedal: Syn ti žije. I uveril on a celá jeho domácnosť. 54 Toto bolo zase druhé znamenie, ktoré učinil Ježiš, keď prišiel z Judska do Galiley.


Dôveruj a nepreveruj!? Inak upravené známe príslovie pôsobí zrazu nereálne. Okolo nás často zaznieva konštatovanie, že v dnešnej dobe sa už nikomu nedá veriť. Je to naozaj pravda? Biblické slová hovoria o skúsenosti kráľovského úradníka s Ježišom. Ten prichádza za Ním sám s prosbou o uzdravenie syna. I napriek tomu, že nemá pri sebe svojho syna, nevie, či ešte vôbec žije, verí Pánovým slovám o jeho uzdravení. A pred ním sa otvára cesta domov. Cesta dôvery. Cesta, na ktorej nevidí hneď a zaraz výsledok Ježišových uzdravujúcich slov. Je to situácia podobná našim. Často hneď nevidíme, ako sa v našom živote naplno prejavujú Božie slová. Jediné, čo máme, je zasľúbenie, že Božie konanie a Jeho vedenie je pre nás tým najlepším. Cesta dôvery úradníka bola korunovaná dôkazom Ježišovej lásky. Ani my si nemusíme overovať Božiu lásku, tá platí a je nemenná pre nás aj dnes. A navyše, dôvera Pánu Bohu a Jeho uzdravujúcemu slovu nás vedie k tomu, aby sme i my rástli vo vzájomnej dôvere.
Autor: Tatiana Beňuchová
Pieseň: ES 521


Spočinie na ňom Duch Hospodinov, Duch múdrosti a rozumnosti, Duch rady a sily, Duch známosti a bázne Hospodinovej. Izaiáš 11,2

A všetok zástup snažil sa Ho dotknúť, lebo sila vychádzala z Neho. Lukáš 6,19


Matúš 18,1-6 :: Modlíme sa za: Gemerské Teplice (Ge)