Zamyslenie na deň 12.6.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Filipským 4,1-9

1 A tak, bratia moji túžobne milovaní, moja radosť a veniec, takto stojte v Pánu, milovaní. 2 Napomínam Evodiu a napomínam Syntychu, aby boli jednomyseľné v Pánovi. 3 Áno, prosím aj teba, opravdový Syzygos, ujmi sa ich, veď aj ony mi pomáhali v borbe za evanjelium, spolu aj s Klementom a ostatnými mojimi spolupracovníkmi, ktorých mená sú v knihe života. 4 Radujte sa v Pánovi vždy! Opakujem: radujte sa! 5 Vaša dobrotivosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán blízko! 6 O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. 7 A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. 8 Napokon premýšľajte, bratia, o všetkom, čo je pravdivé, čo čestné, čo spravodlivé, čo čisté, čo ľúbezné, čo príjemné, o všetkom, čo je cnostné a čo chválitebné! 9 Čomu ste sa naučili, čo ste aj prijali, počuli a videli na mne, to čiňte. A Boh pokoja bude s vami.


Naše hodnoty. Môžeme povedať, že ide o „sympatický“ cirkevný zbor, z ktorého sa apoštol Pavol teší, hoci niekedy treba vysloviť i napomenutie. Radosť, dobrotivosť, spoločné modlitby… To sú hodnoty, ktoré nás nútia klásť si otázky, či aj v našich rodinách a cirkvi sú také rozpoznateľné a charakteristické. Pohľad upriamený na Pánov príchod, je to, čo má byť pre nás dôležité. Nečítame o tom, že sa máme sústrediť na slávenie sviatkov, v ktorých si pripomíname dôležité udalosti Kristovho pôsobenia. Naša viera nemá žiť minulosťou, ale budúcnosťou. Máme mať vždy na zreteli, že Pán je blízko. Viera má byť konkrétna, prežívaná, činná, aby sa nestala len akýmsi rituálom nasmerovaným na oslavu minulosti, aby to nebola len snaha o zachovanie akejsi vonkajšej formy, ale aby bola reálnou súčasťou nášho rozhodovania, myslenia a konania. Pýtajme sa, aká je naša úloha v dnešnom svete? Čo odlišuje nás, kresťanov, od toho, čo je zo „sveta“, prečo verím a aký zmysel má pre môj život viera? Ako majú žiť kresťania dnes? Nemali by nám byť cudzie pojmy ako je dobro, spravodlivosť, čestnosť, cnosť…! Môžeme dnes o sebe, či o našich cirkevných zboroch povedať, že naša dobrotivosť je známa všetkým ľuďom? Prosme o to, aby naše srdcia a mysle boli naplnené Božím pokojom a vydávali sme jasné svedectvo o Ježišovi Kristovi!
Modlitba: Odpusť nám, Bože, že sme často upierali zrak do minulosti. Spomínali sme. Spoľahli sme sa na rituály, namiesto toho, aby sme pestovali viac vzťah s Tebou – nádej, že prídeš. Prosíme, konaj v nás Tvoju spravodlivosť, dobro a čestnosť. Amen.
Pieseň: ES 365
Autor: Milan Petrula


Pošlem z nich utečencov k národom, ktoré nepočuli o mojom mene a nevideli moju slávu. Oni rozhlásia moju slávu medzi národmi. Izaiáš 66,19

Ježiš hovorí: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca i Syna i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Matúš 28,18-20


Efezským 3,11-14 :: Modlíme sa za: Poniky (Zv)