Zamyslenie na deň 11.6.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Filipským 3,12-21

12 Niežeby som už dosiahol, alebo bol už dokonalý, ale snažím sa, či ozaj uchvátim, pretože ma Ježiš Kristus uchvátil. 13 Bratia, ja si nemyslím, že som už uchvátil. Ale jedno robím: zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou; 14 cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi. 15 Ktorí sme teda dospelí, takto zmýšľajme; a ak by ste v niečom inakšie zmýšľali, aj to vám vyjaví Boh. 16 Len aj žime podľa toho, čo sme už dosiahli. 17 Bratia, spoločne buďte mojimi napodobňovateľmi a pozorne si všímajte tých, ktorí tak žijú, ako máte príklad v nás. 18 Lebo mnohí žijú tak, ako som vám často hovoril o nich a teraz aj s plačom hovorím, že sú nepriateľmi kríža Kristovho: 19 ich koniec je zahynutie, bohom im je brucho, slávou hanba a myslia len na to, čo je zemské. 20 Ale naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista: 21 On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko, pretvorí naše ponížené telo, aby bolo podobné Jeho oslávenému telu.


Túžba po domove. Každý túži po domove, po prostredí, po spoločenstve ľudí, v ktorom je prijímaný, pochopený. Šťastný je, kto takýto domov nájde u blízkeho človeka, v manželskom a rodinnom spoločenstve alebo aj v inom kruhu vzájomne blízkych ľudí. Potrebu a dôležitosť domova pozná najmä ten, kto ho nemá alebo stratí. Vďační sme za domovy, ktoré v tomto živote máme, ale všetky takéto domovy sú pominuteľné. Apoštol vyznáva, že nebol dokonalý, no snažil sa vo svojom živote hľadieť na to, čo je pred ním a kam smeruje jeho život. Svoju pozornosť sústreďuje na dosiahnutie svojho cieľa, ktorým je domov v nebesiach. Pre nás je tým domovom náš Pán a Spasiteľ Ježiš Kristus. Z evanjelií sa dozvedáme, pre koľkých ľudí sa Syn Boží stal – obrazne povedané – domovom. On bol domovom pre hriešnikov, ktorých iní iba odsudzovali a nik im nepomohol. Ježiš prichádzal k nim, priateľsky sa s nimi rozprával a oni cítili: „Tu sme prijímaní!“, „On je naším domovom!“ Kto dnes prostredníctvom evanjelií príde do Ježišovej blízkosti, môže zažiť to, čo zažívali ľudia v Jeho dobe. Kto sa o tom všetkom nielen dozvie, ale niečo z toho aj zažije, zakúsi predtuchu toho, čo znamená spoločenstvo s Pánom Ježišom Kristom. Nebojme sa dať nášmu životu jasný cieľ, o ktorom hovorí apoštol! Nech toto Božie povolanie formuje naše domovy a životy!
Modlitba: Ďakujeme Ti, Spasiteľu, že si nám pripravil príbytky v nebi. Ďakujeme, že už tu na zemi môžeme prebývať v Tebe. Môžeme Ťa vnímať. A môžeme byť v Cirkvi, ktorá je Tvojím telom. Formuj naše životy, nech sú príbytkom lásky. Amen.
Pieseň: ES 485
Autor: Jarmila Petrulová


Hospodin pozná ľudské myšlienky; sú len dych. Žalm 94,11

Aby som poznal Jeho, aj moc Jeho vzkriesenia. Filipským 3,10


1.Korintským 14,1-5.27-40 :: Modlíme sa za: Pondelok – Hrnčiarska Ves (No)