Zamyslenie na deň 12.6.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 7,44-53

44 Naši otcovia mali stánok svedectva na púšti, ako nariadil Ten, ktorý rozkazoval Mojžišovi urobiť ho podľa vzoru, aký videl. 45 Tento (stánok) prevzali aj naši otcovia, vniesli ho s Józuom do zeme pohanov, ktorých vyhnal pred našimi otcami (a mali ho) až do dňov Dávidových. 46 Dávid našiel milosť u Boha a prosil, aby mohol nájsť stánok Bohu Jákobovmu. 47 Šalamún Mu potom vystavil dom. 48 Ale Najvyšší nebýva v chrámoch rukou vybudovaných, ako hovorí prorok: 49 Nebesá sú mi trónom a zem podnožím; aký mi teda vystavíte dom, – hovorí Pán, alebo kde je aké miesto pre môj odpočinok? 50 Či to všetko neurobila moja ruka? 51 Vy tvrdošijní a neobrezaného srdca a uší, vy sa vždy protivíte Duchu Svätému; ako vaši otcovia, tak aj vy. 52 Ktorého z prorokov neprenasledovali vaši otcovia? Pomordovali tých, čo predzvestovali príchod toho Spravodlivého; a Jeho zradcami a vrahmi ste teraz vy, 53 ktorí ste prostredníctvom anjelov prijali zákon, ale ste ho nezachovávali.


Ježišov poriadok – to je žaloba proti Štefanovi (Sk 6,13-14). A on sa bráni: Ježišov poriadok je, keď chrám (v. 44) nie je cieľom veriacich. Návštevou kostola ani službou v cirkvi nezakryjem Bohu oči, On vidí, ako sa správam, keď v kostole nie som. Chrám ma učí žiť s Pánom mimo chrámu a posilňuje ma: doma, v práci, v radostiach i problémoch, v mladosti i v starobe. Ako Boh presahuje múry kostola, tak má byť široká aj moja láska k Nemu. Nie ja slúžim v chráme Bohu, nie ja Mu dačo dávam. On slúži mne, v chráme i mimo neho: ujíma sa ma, teší, požehnáva, uzdravuje, sýti telo i dušu, ukazuje mi svoje cesty a trpezlivo a láskavo ma na ne pozýva, vykupuje ma. Ježišov poriadok nás vedie cez chrám k Bohu. – – Ježišov poriadok pripomína Sväté Písmo. Biblia nám ukazuje na Spasiteľa, na najväčší Boží dar pre nás! Raz nastane deň, keď všetko, čo si nadobudol a čím si sa stal, dohrá svoju úlohu a stratí akúkoľvek cenu. Keď sa s tebou bude Boh súdiť, zachráni ťa len jedno: či si uveril Písmu, že Ježiš je tvoj Boh a tvoj Pán, že On je Tvoj Spasiteľ. Ježišov poriadok dáva zmysel chrámu i Písmu. Iné poriadky sa Duchu Božiemu protivia. Je Ježišov poriadok aj tvojím poriadkom, s ktorým chceš tak, ako Štefan, žiť aj zomrieť?
Autor: Boris Mišina
Pieseň: ES 211


Ja, ja som vaším Tešiteľom! Kto si ty, že sa bojíš človeka smrteľného? Izaiáš 51,12

Nebojte sa ich ani sa neľakajte, ale Pána, Krista, posväcujte v srdciach! 1.Petra 3,14-15


2.Mojžišova 3,13-20 :: MODLÍME SA ZA: Lopúchov (Šz)