Zamyslenie na deň 11.6.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Svätá Trojica. SANCTA TRINITAS
Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností, plná je všetka zem Jeho slávy. Izaiáš 6,3


 Izaiáš 6,1-13

1 Videnie Izaiáša, syna Ámócovho, ktoré mal o Judsku a o Jeruzaleme za dní judských kráľov Uziju, Jótáma, Ácháza a Chizkiju.

2 Počujte, nebesá, naslúchaj, zem, lebo Hospodin hovorí: Synov som vychoval a vyvýšil, oni však odpadli odo mňa. 3 Vôl pozná svojho gazdu i osol jasle svojho pána, Izrael nepozná, môj ľud nechce chápať. 4 Beda hriešnemu národu, ľudu preťaženému vinou, plemenu zločincov, skazonosným synom. Opustili Hospodina, pohrdli Svätým Izraela, celkom sa odcudzili. 5 Kde vás ešte udrieť, keď zotrvávate v odpore? Celá hlava je nemocná a celé srdce choré. 6 Od päty po hlavu nič zdravého na ňom, samá modrina a jazva a čerstvá rana, nevytlačená, neobviazaná a nezmäkčovaná olejom. 7 Vaša krajina je púšťou, vaše mestá sú vypálené. Vašu roľu pred vami obžierajú cudzinci, pustatinou je ako pri vyvrátení Sodomy. 8 Dcéra Sion zostala ako búdka na vinici, ako koliba na uhorkovom poli, ako obliehané mesto. 9 Keby nám Hospodin mocností nebol ponechal malý zvyšok, boli by sme ako Sodoma, Gomore by sme sa podobali.

10 Počujte slovo Hospodinovo, kniežatá Sodomy, naslúchaj učeniu nášho Boha, ľud Gomory! 11 Načo mi množstvo vašich obetí? hovorí Hospodin. Sýty som zápalov z baranov i tuku z vykŕmených teliat, ani krv juncov, jahniat a kozlov nemám v obľube! 12 Keď sa prichádzate ukazovať predo mnou, kto vás žiadal, aby ste šliapali moje nádvoria? 13 Neprinášajte viac márnu obeť, kadidlová obeť mi je ohavnosťou. Novmesiac, sviatočný deň odpočinku, zvolávanie zhromaždenia? Neznášam neprávosť ani slávnostné zhromaždenie.


Tajomstvo viery. Viera v Trojjediného Pána Boha je plná tajomstiev, ktoré každý veriaci postupne odkrýva vo svojom živote. Niektoré pochopíme, iné nie. V dnešnom svete si mnohí ľudia myslia, že všetko sa dá pochopiť, že neexistuje nič, čo by sme neobsiahli svojím rozumom. A predsa je mnoho takých vecí, ktoré nám zostávajú skryté a tajomné. Pán Boh nám dal rozum, aby sme mohli spoznávať a chápať. Ale dal nám aj srdce, aby sme mohli prijímať to, čo je nepochopiteľné a tajomné. Dnes je nedeľa Svätej Trojice. Hovoríme o tom, že Boh sa prejavuje v troch osobách: ako Otec – Stvoriteľ, Syn – Vykupiteľ a Duch Svätý – Posvätiteľ. To sa nedá celkom rozumovo vysvetliť. Ale dá sa to prijať a chápať vierou. Dnešný deň nám hovorí: máme Otca, ku ktorému môžeme so všetkým prísť. Máme Ježiša, ktorý sa pre nás obetoval, aby sme mali večný život. Je nám daný Duch Svätý, aby nás sprevádzal, viedol a dal nám spoznávať tajomstvá viery. To je jeden Boh v troch osobách. Ďakujme Mu za všetko, čo pre nás robí! Odkrývajme tajomstvá viery a spoznávajme Toho, ktorý sa nám dáva poznať a nájsť – Trojjediného Boha.
Autor: Peter Švehla
Pieseň: ES 184


Posiela na zem svoju reč a Jeho slovo rýchlo beží. Žalm 147,15

Prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme. Skutky apoštolov 1,8


Ján 3,1-8(9-15) :: Rímskym 11,(32)33-36 :: Žalm 29 :: MODLÍME SA ZA: Organizáciu Ježiš pre každého