Zamyslenie na deň 12.5.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.Jána 1-6

1 (Ja) starší – vyvolenej Kýrii a jej deťom, ktorých nielen ja, ale aj všetci, ktorí poznali pravdu, opravdivo milujeme, 2 a to pre pravdu, čo zostáva v nás a s nami bude naveky. 3 Milosť, milosrdenstvo a pokoj od Boha Otca a od Ježiša Krista, Otcovho Syna, buď s nami v pravde a láske!  4 Veľmi som sa zaradoval, že som medzi tvojimi deťmi našiel také, čo chodia v pravde, ako sme prijali prikázanie od Otca. 5 A teraz, Kýria, nie ako by som ti písal nové prikázanie, ale to, čo sme mali od počiatku, prosím ťa: milujme sa vospolok! 6 A to je láska, aby sme chodili podľa Jeho prikázaní. A to je prikázanie, ako ste počuli od počiatku, aby ste chodili v ňom.


Záhadný adresát. Ján, ktorý sám neuvádza ani svoje meno ako odosielateľ (možno už kvôli prenasledovaniu), píše „vyvolenej Kyrii“. Kyria v gréčtine znamená „pani“. Tak toto slovo uvádzajú iné slovenské preklady Biblie, – „pani“, ktorej identita však zostáva neznáma. Slovo kyria však veľmi pripomína slovo KYRIOS, ktorým titulovali Ježiša ako Pána. KYRIOS – KYRIA. Z tohto spojenia sa nám slovo kyria – pani núka na symbolické označenie Cirkvi. Veď tá bola pripodobnená Kristovej neveste (2K 11,2; Zj 19,7). V Novej zmluve sa pre Cirkev používalo aj slovo „ekklésia tou Kyriú“ (zhromaždenie Pánovo), ale aj „kyriaké“ – Pánova, čiže tá, čo patrí Pánovi. Či už sa myslí konkrétna pani, ktorá vo svojom dome zhromažďovala kresťanov, alebo cirkevný zbor so svojimi členmi, apoštol Ján pripomína, ako nestratiť kresťanskú identitu. Je potrebné zotrvať v prijatej pravde a láske. Pravda a láska nám aj dnes ukážu, ako byť Ježišovým nasledovníkom. Zároveň sú obe testami, či si túto identitu zachovávame.
Modlitba: Pane Ježišu, ďakujeme, že Ti môžeme patriť a vo svetle Tvojej pravdy a lásky žiť v tomto svete aj dnes. Kiež by boli pravda a láska aj našou „poznávacou značkou“! Amen.
Pieseň: ES 260
Autor: Mary Hroboňová


Dal si mi život, milosť a Tvoja starostlivosť strážila môjho ducha. Jób 10,12

Počuli ste o Jóbovej vytrvalosti a videli ste, k čomu ho Pán nakoniec priviedol. Veď Pán je veľmi milosrdný a ľútostivý. Jakub 5,11


Rímskym 8,7-11 •  Modlíme sa za: Košeca (TuS)