Zamyslenie na deň 11.5.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Jána 5,13-21

13 Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život. 14 A toto je dôvera, ktorú máme v Ňom, lebo o čokoľvek prosíme podľa Jeho vôle, počuje nás. 15 A keď vieme, že nás počuje, o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že nám splnil prosby, ktorými sme Ho prosili. 16 Keď niekto vidí, že sa brat dopúšťa hriechu, ktorý nevedie k smrti, nech prosí, a (Boh) mu dá život, (totiž) tým, ktorých hriech nevedie k smrti. Je hriech, ktorý vedie k smrti; o takom nehovorím, aby brat zaň prosil. 17 Každá neprávosť je hriechom, ale je aj hriech, ktorý nevedie k smrti. 18 Vieme, že ktokoľvek sa narodil z Boha, nehreší, ale chráni ho Ten, ktorý sa narodil z Boha, a ten Zlý sa ho ani nedotkne. 19 Vieme, že sme z Boha a že celý svet je v moci toho Zlého. 20 Avšak vieme, že Syn Boží prišiel a dal nám rozum, aby sme poznali toho Pravého; a my sme v tom Pravom, v Jeho Synovi Ježišovi Kristovi. On je pravý Boh a večný život. 21 Deti, chráňte sa modiel! Amen.


Jánova dogmatika. Prečo apoštol Ján napísal tento list? Aby sme vedeli o dôležitých Božích pravdách, na ktorých môže spoľahlivo stáť naša viera. V závere svojho listu šesťkrát sumarizuje, čo máme „vedieť“. Podáva akúsi svoju malú dogmatiku – zhrnutie viery: – – 1. Ako veriaci v Ježiša Krista máme vedieť o večnom živote. – – 2. Vieme, že nás Syn Boží počuje – zaujíma sa o nás. – – 3. Vieme aj o tom, že na naše prosby odpovedá. – – 4. Vieme, že hriech nad nami nemá moc, lebo sme ako deti Božie pod Jeho ochranou. – – 5. Vieme, že patríme Bohu a nie Zlému, ktorý má zatiaľ v moci tento svet. – – 6. A napokon vieme, že Boží Syn je Ježiš Kristus, ktorý nám prináša večný život – inú kvalitu života, než tú časnú. Tým sa myšlienkový kruh uzatvára. Toto poznanie je pre kresťana rozhodujúce. Je pevným základom pre našu vieru a nádej. Viera musí ísť ruka v ruke s poznaním Božích právd. Inak viera, akokoľvek silná a úprimná, ľahko môže skĺznuť do vlastnej fantázie, alebo sa nechať uviesť do bludu. Preto je v závere úplne na mieste vážne Jánovo varovanie, aby sme sa chránili modiel. Modloslužba v akejkoľvek podobe je upriamením mysle a srdca na niečo klamlivé. Modla nemôže dať to, čo sľubuje. Viera postavená na Pánovi Ježišovi však nesklame, ale prináša večný život.
Modlitba: Pane Ježišu, daj aby sme boli Tvojmu poslaniu verní! Dnešný svet potrebuje počuť a poznať Božie pravdy. Nech poznanie Evanjelia privádza ľudí k viere a večnému životu! Amen.
Pieseň: ES 349
Autor: Mary Hroboňová


Hospodin bol so Samuelom a žiadne z jeho slov nezostalo bez úžitku. 1.Samuelova 3,19

Ježiš hovorí: Kto vás počúva, Mňa počúva. Lukáš 10,16


Ján 8,31-36 •  Modlíme sa za: Košariská – Priepasné (MyS)