Zamyslenie na deň 11.3.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

3.Mojžišova 19,1-18

1 Hospodin prikázal Mojžišovi: 2 Hovor s celým zborom Izraelcov: Svätí buďte, lebo ja, Hospodin, váš Boh, som svätý. 3 Nech sa každý človek bojí svojej matky i svojho otca; zachovávajte moje dni sviatočného odpočinku; ja som Hospodin, váš Boh. 4 Neobracajte sa k modlám, ani liatych bôžikov si nezhotovujte; ja som Hospodin, váš Boh. 5 Keď obetujete Hospodinovi obeť spoločenstva, obetujte ju tak, aby ste u Neho získali obľúbenie. 6 Musí sa zjesť v deň, keď ju obetujete, alebo na druhý deň. Čo zvýši na tretí deň, treba spáliť. 7 Ak by sa predsa jedlo z nej na tretí deň, skazí sa a nezíska obľúbenie. 8 Kto by z nej jedol, ponesie svoju vinu, lebo znesvätil, čo je posvätné Hospodinovi; ten musí byť odstránený spomedzi príslušníkov svojho ľudu. 9 Keď budete žať úrodu svojej krajiny, nezožnite úplne okraj svojho poľa a klasy po svojej žatve nepozbierajte. 10 Na svojej vinici nepaberkuj, ani odpadnuté bobule nepozbieraj; nechaj ich chudobnému a cudzincovi; ja som Hospodin, váš Boh. 11 Nekradnite, neluhajte ani neklamte jeden druhého. 12 Na moje meno krivo neprisahajte; inak znesvätíte meno svojho Boha; ja som Hospodin. 13 Neutláčaj svojho blížneho ani ho neolupuj; nech neostane mzda tvojho nádenníka u teba cez noc až do rána. 14 Hluchého nepreklínaj a pred slepého nepolož prekážku, aby padol, ale boj sa svojho Boha; ja som Hospodin. 15 Nedopúšťajte sa bezprávia pri súde; nenadŕžajte nízkopostavenému ani nevyznačujte osobu vysokopostaveného; súďte spravodlivo svojho súkmeňovca. 16 Neobchádzaj vo svojom ľude ako ohovárač; nech ti nejde o krv tvojho blížneho; ja som Hospodin. 17 Neprechovávaj v srdci nenávisť voči svojmu bratovi; vážne napomeň svojho súkmeňovca, aby si za neho neniesol hriech. 18 Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom nášho ľudu, ale miluj blížneho ako seba samého; ja som Hospodin.


Byť kresťanom znamená povinnosť, či výsadu? „Nálepka“ kresťan v ľuďoch nie vždy evokuje pozitívne vnímanie. Svet vníma kresťanov skôr ako čudákov, konzervatívnych ľudí, ktorí si nič nemôžu dovoliť, všetky dobré veci majú zakázané, nevedia si užívať život, sú nudní, či nerozumejú zábave. A tento biblický text môže pôsobiť presne takto. Je viera v Pána Ježiša Krista skutočne o zákazoch a príkazoch? Keď Pán Ježiš vstúpi do Tvojho života, nie je možné, aby si zostal nezmenený. Samozrejme, nie každá zmena sa deje lusknutím prsta, ale Božia láska je taká silná, že láme naše ego a premieňa náš pohľad na život. Keď osobne prežiješ Boží dotyk, Kristovu lásku, nebudeš viac chcieť robiť veci, ktoré Ťa ťahajú na dno. Byť kresťanom neznamená to, čo môžem, čo nemôžem a čo musím konať. Byť kresťanom znamená byť naplnený láskou, radosťou, pokojom, ktorú máš chuť rozdávať do celého sveta. Byť kresťanom, kristovcom, znamená chcieť konať to, čo konal Pán Ježiš Kristus. Zažívať dobrodružstvo. Byť kresťanom, znamená chcieť milovať Boha celou svojou bytosťou. Ide o spôsob života, ktorý odráža určité hodnoty, názory i správanie, o ktorých nám Biblia hovorí. Máme veľkú výsadu ukazovať všetkým navôkol, že život s Pánom Ježišom Kristom je neporovnateľne lepší, akčnejší a zmysluplnejší, ako čokoľvek iné.
Autor: Katarína Šoltésová
Pieseň: ES 453


Hospodin mi bol oporou. On vyviedol ma na voľnosť. 2.Samuelova 22,19-20

Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. 2.Korintským 3,17


Rímskym 6,12-18 :: MODLÍME SA ZA: Gelnica (Ko)