Zamyslenie na deň 12.10.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 17,1-10

1 Potom hovoril svojim učeníkom: Nie je možné, aby zvody na hriech neprišli, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú. 2 Lepšie mu mlynský kameň zavesiť na šiju a hodiť ho do mora, než aby zviedol na hriech jedného z týchto maličkých. 3 Dajte si pozor! Ak sa tvoj brat previní, pokarhaj ho; a ak učiní pokánie, odpusť mu. 4 A čoby sa sedem razy cez deň previnil proti tebe a sedem razy vrátil by sa k tebe a povedal by: Kajám sa! – odpusť mu. 5 Tu apoštolovia povedali Pánovi: Prispor nám viery! 6 Odpovedal Pán: Ak máte vieru ako horčičné zrno a poviete tejto moruši: Vytrhni sa s koreňom a presaď sa do mora! – poslúchne vás. 7 Keď niekto z vás má sluhu, ktorý orie alebo pasie, a vráti sa z poľa, či mu povie: Poď hneď a sadni si za stôl? 8 Či mu skôr nepovie: Priprav mi večeru, opáš sa a posluhuj mi, kým sa nenajem a nenapijem, a potom jedz a pi aj ty? 9 Či vari bude ďakovať tomu sluhovi, že urobil, čo mu rozkázal? Nemyslím! 10 Tak aj vy, keď vykonáte všetko, čo vám bolo prikázané, povedzte: Neužitoční služobníci sme! Čo sme boli povinní vykonať, vykonali sme.


Napomenutie platné aj pre nás. Náš text, ako „rozličné napomenutia“, ktoré adresoval Pán Svojim učeníkom, platí v plnom rozsahu aj pre nás. Najprv je varovanie pred zvodmi k hriechu, potom stále odpúšťať, to znamená spomenutá číslica sedem v druhom odseku; napokon, je usmernenie k viere ako takej, ako horčičné zrnko… A napomenutia kulminujú vo výzve: „Keď vykonáte všetko, čo vám bolo prikázané, povedzte – neužitoční služobníci sme…“ Uvedené napomenutie nie je v Písme jediné, hneď v Lukášovom evanjeliu 19,42-49nn sú ďalšie. Sú pred nami ako úloha, ktorá vedie k ďalšej: Pokornej prosbe k Pánovi, aby nás každý deň obdaroval potrebnou duchovnou silou k ich plneniu. Prosba o dar viery, lásky, pokory je iste každodenne na mieste, ale nezabúdajme aj na to, aby sme práve my neboli prameňom zvodov k hriechu, namiesto toho, aby sme svietili nasledovaniahodným príkladom… Je október, každoročne volajúci k vlastnej duchovnej obnove, k príkladu obnovenej Cirkvi, ktorá nás tohtoročným jubileom zvlášť oslovuje. – Október, taký blízky novembru, kedy zájdeme za našimi na cintoríny a aj v tom je oslovenie: „Za nimi pôjdeme….“ Kým sa tak stane, sme povolaní využívať čas milosti na vieru, lásku, nádej – aj pokoru v znamení slov: „Neužitoční služobníci sme…“!
Autor: Tomáš Gáll
Pieseň: ES 483


Ja poznám úmysly, ktoré mám s vami – znie výrok Hospodinov – úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej. Jeremiáš 29,11

Boh chcel dať poznať, aké je bohatstvo slávy tohto tajomstva medzi pohanmi. A týmto je Kristus vo vás, nádej slávy. Jeho zvestujeme. Kolosenským 1,27-28

Skutky apoštolov 5,34-42 :: MODLÍME SA ZA: Spišské Vlachy (Ta)