Zamyslenie na deň 13.10.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 17,11-19

11 Keď sa (Ježiš) uberal do Jeruzalema, šiel cez Samáriu a Galileu. 12 Ako vchádzal do ktorejsi dediny, stretlo sa s Ním desať malomocných mužov, ktorí zastali zďaleka 13 a pozdvihli svoj hlas, volajúc: Ježiši, Majstre, zmiluj sa nad nami! 14 Keď ich videl, povedal im: Choďte, ukážte sa kňazom! A keď šli, boli očistení. 15 Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha; 16 padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval Mu; a bol to Samaritán. 17 Ježiš odpovedal: Či neboli očistení desiati? A kde sú deviati? 18 Nevrátili sa, aby vzdali Bohu chválu, iba tento cudzinec! 19 I povedal mu: Vstaň a choď; tvoja viera ťa zachránila.


Vďačnosť? Patrím k ľuďom, ktorí majú problém so zábudlivosťou. V ťažkostiach často prosím o milosť, dostanem ju a… zabudnem. V tomto príbehu sa Ježiš stretáva s podobnými ľuďmi. Všetci desiati Ho úpenlivo prosia o to isté. Pravdepodobne sú od spoločnosti kvôli malomocenstvu odlúčení už roky, keď tu prichádza Muž, ktorý má možnosť ukončiť ich trápenie. Na ich prosby tak aj urobí a posiela ich ukázať sa kňazom. Všetci desiati sa s vierou vydajú na cestu a krátko na to, čo opustia Ježiša, vidia očividné výsledky. Sú zdraví! Ich prosba bola vyslyšaná! Môžu sa vrátiť späť k svojmu pôvodnému životu! A tak pokračujú v ceste. A zabudnú. Niekde tam vzadu stojí Ježiš a vidí naspäť prichádzať len jediného muža. Tento židmi opovrhovaný Samaritán sa vracia, aby sa hlasno tešil z Božej veľkosti a dobroty. Uvedomuje si, koľko milosti mu bolo preukázanej. Nepovažuje ju za samozrejmosť. V pokore predstupuje pred Boha a ďakuje Mu. – – Ako si na tom s vďačnosťou ty? Ak si podobne, ako ja, vinný z hriechu nevďačnosti, poďme dnes činiť pokánie a učme sa od tohto Samaritána! Nedovoľme, aby sa i na nás musel Ježiš opýtať slovami: „Či ich nebolo všetkých desať očistených?“ Počítajme (aj písomne) dôvody na vďaku a chváľme Ho za všetko, čo pre nás každý deň robí! Nech sa dnešný deň stane oslavou Jeho dobroty!
Autor: Lenka Liptáková
Pieseň: ES 607


Radovať sa budem v Hospodinovi, lebo ma odel rúchom spásy, zahalil ma plášťom spravodlivosti. Izaiáš 61,10

Ježiš hovorí: Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení; blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. Lukáš 6,21


Židom 12,1-3 :: MODLÍME SA ZA: Stará Turá (Po)