Zamyslenie na deň 11.2.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 8,18-25

18 Lebo tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. 19 Stvorenstvo zaiste s dychtivou túžbou očakáva zjavenie synov Božích. 20 Lebo márnosti bolo podrobené stvorenstvo, nie dobrovoľne, ale skrze Toho, ktorý ho podrobil v nádeji, 21 že aj samo stvorenstvo oslobodené bude z otroctva skazy do slávnej slobody detí Božích. 22 Veď vieme, že všetko stvorenstvo spoločne vzdychá a spoločne znáša pôrodné bolesti. 23 A nielen ono, ale aj my, ktorí máme prvotiny ducha, aj my vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo, vykúpenie svojho tela. 24 Lebo v nádeji sme boli spasení. Ale nádej, ktorú vidíme (splnenú), nie je nádej. Veď čo niekto vidí, načo by sa tomu aj nádejal? 25 Ale ak sa nádejame tomu, čo nevidíme, to trpezlivo očakávame.


Oslobodenie stvorenstva. Človek ako koruna tvorstva je súčasťou celého stvorenia. Raduje sa i smúti. Koná dobro, aj hreší. A keď upadne do hriechu, vtedy nespôsobuje bolesť len sebe, ale aj celému svetu, pretože je súčasťou stvorenstva – celej prírody. Hriech potom spôsobuje hnevy, zvady, nenávisť, rozbroje, roztržky, bolesť a utrpenie. Zlo jedného pôsobí zlo všetkým, ktorí sú súčasťou stvorenia. No všetko toto znášame s vierou a nádejou, vediac, že „utrpenia terajšej doby nie sú rovné budúcej sláve, ktorá sa má zjaviť na nás“. – – Mnoho ľudí chce vidieť dôkazy existencie Krista a hovoria: „Prečo aj dnes nevidíme zázraky a znamenia? Ľuďom v novozmluvnej dobe sa ľahko verilo, keď videli každý deň zázraky a znamenia…“ Tu platia Ježišove slová, ktoré po Svojom vzkriesení povedal učeníkovi Tomášovi: „Pretože si ma videl, uveril si; blahoslavení tí, ktorí nevideli, a predsa uverili!“ V tejto nádeji očakávame synovstvo a vykúpenie svojho tela. Lebo v nádeji sme boli spasení. Ale nádej, ktorú vidíme (splnenú), nie je nádej. Veď čo niekto vidí, načo by sa tomu aj nádejal? Ale ak sa nádejame tomu, čo nevidíme, to trpezlivo očakávame. A to premenu celého stvorenia! Nové nebo a novú zem! Daj nám to, Pane, zo Svojej milosti!
Modlitba: Odpusť nám, Bože, každý hriech. Daj nám na svedomie, že nimi ubližujeme celému stvorenstvu. Daj nám lásku skrze Tvojho Ducha, aby sme sa vyhýbali hriechu, nech kvôli nám netrpia nevinní. Amen.
Pieseň: ES 464
Autor: Štefan Gabčan


Pred Tvojou tvárou je sýtosť radosti, v Tvojej pravici je večná blaženosť. Žalm 16,11

Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Galatským 5,22-23


2.Korintským 3,(9-11)12-18 :: Modlíme sa za: Chyžné (Ge)