Zamyslenie na deň 10.2.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Posledná nedeľa po Zjavení
Nad tebou vychádza Hospodin a Jeho sláva sa zjavuje nad tebou. Izaiáš 60,2


Marek 4,35-41

35 V ten istý deň, keď sa zvečerilo, povedal: Prejdime na druhú stranu! 36 I opustili zástup a vzali Ho so sebou tak, ako bol na lodi; aj iné lode boli s Ním. 37 Vtedy strhla sa veľká povíchrica a vlny sa valili do lode, že sa už napĺňala. 38 On však spal v tyle lode na hlavnici. Zobudili Ho, volajúc: Nedbáš, Majstre, že hynieme? 39 A On, prebudiac sa, pohrozil vetru a povedal moru: Zmĺkni, utíš sa! I prestal víchor a nastalo veľké utíšenie. 40 Potom im povedal: Čo sa tak strachujete? Ako to, že nemáte viery? 41 I báli sa veľkou bázňou a hovorili medzi sebou: Kto je to, že Ho aj vietor, aj more poslúchajú?


Búrka. Galilejské more sa nachádza zhruba 210 metrov pod úrovňou svetového oceánu, a tým je najnižšie položeným sladkovodným jazerom na svete. Vietor, ktorý tam fúka, je silný. Vznikajú tam nečakané a silné búrky, v ktorých mohli aj takí skúsení rybári, akými boli učeníci, podľahnúť panike. Učeníci dostali strach preto, lebo táto búrka ohrozovala ich životy a Ježiš spal, akoby sa nič nedialo. Búrka, akú prežívali, bola fyzická. – – Búrky majú však aj iné podoby. Popremýšľajme o „búrkach“ v našom živote a o situáciách, ktoré nám spôsobili úzkosť! Môžeme si robiť starosti a domnievať sa, že Ježiš sa už o nás nestará, alebo môžeme strachu odolať, pretože sme svoju vieru vložili do Krista. Keď sa cítime vydesení, odovzdajme sa Bohu a dôverujme, že On nám pomôže! – – Učeníci žili s Ježišom, a predsa Ho podcenili. Neuvedomili si, že Svoju moc môže použiť aj v ich prospech. – – Ježiš je s nami! Toľkokrát už dokázal pri nás Svoju moc a prítomnosť, a predsa – tak, ako učeníci – podceňujeme Jeho moc, ktorá dokáže vyriešiť aj krízové situácie v našom živote. Aj teraz.
Modlitba: Odpusť nám, Pane Ježišu, že tak málo žijeme vieru v Teba. Ďakujeme, že sa nám stále pripomínaš Svojou ochranou. Prosíme, daj nám vnímavosť, aby sme vedeli rozlíšiť, čo konáš a tak sa pripraviť na ďalšie situácie, kde pomôžeš. Amen.
Pieseň: ES 345
Autor: Andrea Lukačovská


Ponáhľaj sa mi na pomoc, Pane, moja spása! Žalm 38,23

(Ježiš) však spal v tyle lode na hlavnici. Zobudili Ho, volajúc: Nedbáš, Majstre, že hynieme? Marek 4,38


2.Korintským 1,8-11 :: Žalm 63 :: Modlíme sa za: ROMA – Rómska organizácia misijných aktivít