Zamyslenie na deň 11.2.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 9,37-45

37 Nasledujúceho dňa, keď (Ježiš) zostúpil z vrchu, stretol sa s Ním veľký zástup. 38 A hľa, muž zo zástupu zvolal: Majstre, prosím Ťa, pozri sa mi na syna, veď je môj jediný. 39 A hľa, duch sa ho zmocňuje, a on hneď kričí; a (duch) lomcuje ním, až sa chlapcovi ústa penia, a ťažko odchádza od neho, keď ho sužuje; 40 prosil som aj Tvojich učeníkov, aby ho vyhnali, ale nemohli. 41 Ježiš odpovedal: Ó, neveriace a skazené pokolenie! Dokedy budem s vami a dokedy vás budem trpieť? Priveď sem syna! 42 Keď prichádzal, ešte aj vtedy ho démon zvalil a lomcoval ním. Ale Ježiš pohrozil nečistému duchovi, uzdravil chlapca a vrátil ho otcovi. 43 A všetci žasli nad velebnosťou Božou.

A keď sa všetci divili všetkému, čo Ježiš konal, povedal svojim učeníkom: 44 Dobre si zapamätajte tieto reči; lebo Syn človeka má byť vydaný ľuďom do rúk. 45 Ale oni nerozumeli tej reči a bola pred nimi, aby ju nepochopili. A obávali sa opýtať Ho na tú reč.


Ježiš a démon! Udalosť je veľmi napätá. Otec zúfalo kričí! Chlapcom lomcuje zlý duch. Dookola učeníci, zástup. Ježiš si povzdychne: „Ó, neveriace a skazené pokolenie…“! Komu to povedal? Musí nám byť jasné, že Ježiš videl do duše davu. Ľudia prichádzajú riešiť svoje „malé“ problémy, ale tie veľké nechávajú ležať v skrytosti svojho srdca nevyriešené. Povedať niekomu „neveriaci a skazený“ je silná káva! Ale pravdivo silná! Nevidím to inak vtedy ani dnes. Kto je ten uzdravovateľ? Čo je vlastne dôležitejšie? Zdravie alebo UZDRAVOVATEĽ? Dar – alebo DARCA? Zachrániť si dušu – a stratiť ŽIVOT? Áno, to sme my – neveriace a skazené pokolenie. Povedané inak, zle-veriace pokolenie. Veríme iba potiaľ, kým sa nám to hodí! Nakoniec si všimnime Ježišovu poznámku na okraj. Hovorí ju v momente prebiehajúceho úžasu a údivu celého zástupu: pamätajte, že budem vydaný na smrť! Na to som prišiel – nie som rýchla záchranná služba, ani poisťovací agent, hasič, reformátor, zakladateľ náboženskej inštitúcie – som vaša CESTA – PRAVDA a ŽIVOT. Som vaše VZKRIESENIE. Som váš DOBRÝ PASTIER. V to verte a to hľadajte! Nič menej a nič viac! Skúsme sa vo svojom živote viery viac zamerať na Ježiša Krista! Aby bol v samom strede našej existencie, viery, Biblie, cirkvi i sveta. Boh nám v tom pomáhaj!
Autor: Ľubo Badiar
Pieseň: ES 454


Môj príbytok bude u nich, ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. Ezechiel 37,27

A to Slovo stalo sa telom, prebývalo medzi nami, a my sme hľadeli na Jeho slávu ako na slávu jednorodeného od Otca, bolo plné milosti a pravdy. Ján 1,14


4.Mojžišova 6,22-27 :: MODLÍME SA ZA: Čierna Lehota (Ge)