Zamyslenie na deň 11.12.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 19,16-25

16 V ten deň bude Egypt ako ženy: chvieť a strachovať sa bude pred rukou Hospodina mocností, ktorou máva nad ním. 17 A judská zem bude hrôzou pre Egypt; každý, komu ju pripomenú, bude sa ľakať pre zámer Hospodina mocností, ktorý rozhodol proti nemu. 18 V ten deň bude v Egypte päť miest, ktoré budú hovoriť kanaánskou rečou a prisahať vernosť Hospodinovi moc nos tí. Jedno z nich sa bude volať Mesto slnka. 19 V ten deň Hospodin mocností bude mať oltár v Egypte a na jeho hranici posvätný stĺp bude patriť Hospodinovi. 20 Ten bude znamením a svedkom pre Hospodina mocností v Egypte. Keď budú volať o pomoc pred svojimi utláčateľmi, pošle im záchrancu, aby bojoval a vyslobodil ich. 21 A Hospodin sa dá poznať Egyptu; Egypťania budú poznať Hospodina v ten deň, budú Ho uctievať a zábitnými a pokrmovými obeťami Mu budú dávať sľuby a plniť ich. 22 Hospodin bude biť Egypt, biť, ale uzdraví ho, takže sa obrátia k Hospodinovi; dá sa im uprosiť a uzdraví ich. 23 V ten deň povedie hradská z Egypta do Asýrie; Asýria príde do Egypta a Egypt do Asýrie; Egypt bude konať bohoslužbu s Asýriou. 24 V ten deň Izrael ako tretí s Egyptom a Asýriou bude uprostred zeme požehnaním, 25 ktorým ich urobil Hospodin mocností slovami: Požehnaný buď Egypt, môj ľud, i Asýria, dielo mojich rúk, a Izrael, moje dedičné vlastníctvo.


Naše vzťahy. Vo vzťahu s ľuďmi máme často veľa bariér, ktoré si chtiac-nechtiac vytvárame, a tak bránime bližšiemu vzájomnému spoločenstvu s danou osobou. Kristus však rúca všetky prekážky, všetky bariéry a zátarasy. On sa vie dostať ku každému človeku, lebo dokonale pozná každého človeka. A nijaký predsudok ani prekážka Mu nezabránila v ceste k spáse hriešnika. Ak chce spasiť hoci aj nášho nepriateľa, aj toho, kto nám ublížil, aj človeka, s ktorým si my nikdy nechceme podať ani len ruku, prečo to nechápeme!? Aj Asýriu, aj Egypt, dvoch najväčších nepriateľov a utláčateľov Izraela môže spasiť… Môže spasiť každého, kto sa obráti k Bohu s prosbou o pomoc. „Ľútostivý a milosrdný je Hospodin, zhovievavý a veľký v milosti“ (Ž 145,8)! Nestavajme si bariéry – veď Boh sám ich nechce! On chce, aby Ježiš Kristus bol Spasiteľom každého a aby sa pred Ním raz „sklonilo každé koleno a každý vyznal, že Ježiš Kristus je Pán“ (Fil 2,10-11)!
Autor: Marta Chlpíková
Pieseň: ES 486


Jasajte, nebesá; zaplesaj, zem! Dajte sa do jasotu, vrchy, lebo Hospodin potešil Svoj ľud a zmiloval sa nad Svojimi biednymi. Izaiáš 49,13

Ježiša Krista nám Boh učinil múdrosťou a spravodlivosťou a posvätením a vykúpením. 1.Korintským 1,30


Izaiáš 26,7-12(13-15) :: Modlíme sa za: Pondelok – Hrnčiarska Ves (No)