Zamyslenie na deň 11.1.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 4,1-26

1 Ako sa teda Pán dozvedel, že farizeji počuli, že Ježiš získava a krstí viac učeníkov ako Ján, 2 hoci Ježiš sám nekrstil, ale Jeho učeníci, 3 opustil Judsko a šiel zase do Galiley. 4 Musel však ísť cez Samáriu. 5 Tak prišiel v Samárii do mesta menom Sychar, blízko pozemku, ktorý Jákob dal synovi Jozefovi. 6 Tam bola Jákobova studňa. Ježiš, ustatý cestou, sadol si pri studni; a bolo asi poludnie. 7 Tu prišla žena zo Samárie načrieť vody. I povedal jej Ježiš: Daj sa mi napiť! 8 Učeníci odišli totiž do mesta nakúpiť potravu. 9 Povedala Mu žena Samaritánka: Ako môžeš Ty, Žid, pýtať si vody odo mňa, ženy Samaritánky? Židia sa totiž nestýkajú so Samaritánmi. 10 Riekol jej Ježiš: Keby si poznala dar Boží a kto ti hovorí: Daj sa mi napiť, – ty by si Jeho prosila, a On by ti dal živú vodu. 11 Povedala Mu: Pane, ani načieradla nemáš, a studňa je hlboká, odkiaľ máš teda živú vodu? 12 Či si Ty väčší ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu; aj sám pil z nej i jeho synovia a jeho dobytok? 13 Ježiš riekol: Každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť. 14 Kto by však pil z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky, ale voda, ktorú mu ja dám, bude v ňom prameňom vody prúdiacej k večnému životu. 15 Tu Mu povedala žena: Pane, daj mi tej vody, aby som nežíznila a neprichádzala sem načierať. 16 Riekol jej: Choď, zavolaj si muža a príď sem! 17 I odpovedala žena: Nemám muža. Ježiš jej riekol: Správne si povedala, že nemáš muža; 18 lebo mala si piatich mužov, a ten, ktorého teraz máš, nie je ti mužom; to si správne povedala. 19 Žena mu povedala: Vidím, Pane, že si prorok. 20 Naši otcovia vzývali Boha na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde treba vzývať Boha. 21 Odpovedaj jej Ježiš: Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme nebudete vzývať Otca. 22 Vy vzývate, čo nepoznáte; my vzývame, čo poznáme; lebo spasenie je zo Židov. 23 Ale prichádza hodina, a už je tu, keď praví ctitelia budú vzývať Otca v duchu a v pravde; veď aj Otec takýchto ctiteľov chce mať. 24 Boh je duch, a tí, čo Ho vzývajú, musia Ho vzývať v duchu a v pravde. 25 Žena Mu povedala: Viem, že prichádza Mesiáš, ktorý sa volá Kristus; keď Ten príde, oznámi nám všetko. 26 Riekol jej Ježiš: Ja som to, ktorý rozprávam s tebou.


Voda života. Poznáte rozprávky, v ktorých sa hovorí o živej vode? Určite áno – dávala nový život. Aj my túžime piť čistú, zdravú vodu – chodievame na vodu do Brusna, je liečivá. Z akej vody však napájame svoju dušu, ducha? Aj Samaritánka hľadala vodu a išla po ňu zrejme so strachom – na poludnie, aby nikoho nestretla, pretože ju sprevádzala zlá povesť, nenávidená rasa a ešte k tomu bola žena… Pán Ježiš bol práve vtedy pri nej a ponúkal jej vodu ŽIVOTA. A ona to prijala, o čom svedčia ďalšie slová príbehu. – – Prijmeš ponúkanú vodu Života aj Ty? Pán Ježiš je jediná cesta k Otcovi. On hovorí: „Ja som cesta i pravda i život“ (J 14,6). – – Mnohí majú svoje vrchy, na ktorých uctievajú svojich bohov, avšak Pán Ježiš hovorí „JA SOM“. Nevykop si cisterny, ktoré neudržia vodu (Jer 2,13)! Živé Slovo – Pán Ježiš a písané Slovo – Biblia nasýtia a napoja tvoju hladnú a smädnú dušu. Keby si vedela, že Prameň večne živý pri tebe je aj dnes! Ó, duša, keby si len znala, že hoc´ si hriešna a prenesmierne malá, Pán si ťa dvíha do nebies! (Zlatica Oravcová).
Modlitba: Pane Ježišu, veď nás Duchom Svätým po ceste, ktorou si Ty sám, do pripravenej večnosti! Amen.
Pieseň: ES 465
Autor: Eva Balážová


Pri množstve snov a márností je totiž aj mnoho slov, tak sa Boha boj!  Kazateľ 5,6

Nech vás nepripraví o víťaznú cenu nikto, kto sa vyžíva v poníženosti a uctievaní anjelov, kto sa nechá unášať tým, čo videl, bezdôvodne sa nadúva pod vplyvom svojho telesného zmýšľania a nepridŕža sa Hlavy. Kolosenským 2,18-19a


Lukáš 18,15-17 •  Modlíme sa za: Banská Bystrica – Radvaň (ZvS)