Zamyslenie na deň 10.1.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 3,22-36

22 Potom prišiel Ježiš a Jeho učeníci do Judska; pobudol tam s nimi a krstil. 23 I Ján krstil v Ainone blízko Salimu, lebo bolo tam mnoho vody a (ľudia) prichádzali a dali sa krstiť; 24 Ján totiž nebol ešte uvrhnutý do väzenia. 25 Tu medzi učeníkmi Jánovými a Židmi vznikla hádka o očisťovaní. 26 I prišli k Jánovi a hovorili mu: Majstre, Ten, ktorý bol s tebou za Jordánom, a ty si svedčil o Ňom, ajhľa, krstí a všetci prichádzajú k Nemu. 27 Odpovedal Ján: Človek si nič nemôže vziať, ak nie mu je dané z neba. 28 Vy sami mi dosvedčíte, že som povedal: Ja nie som Kristus, ale som poslaný pred Ním. 29 Kto má nevestu, je ženích, a ženíchov priateľ, ktorý stojí a počúva ho, srdečne sa raduje ženíchovmu hlasu. Táto moja radosť je úplná. 30 On musí rásť, a ja sa umenšovať. 31 Kto prichádza zhora, je nad všetkými; a kto je zo zeme, je zemský a zemsky hovorí; kto prichádza z neba, je nad všetkými 32 a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nikto neprijíma Jeho svedectvo. 33 Kto prijal Jeho svedectvo, potvrdil, že Boh je pravdivý. 34 Lebo koho Boh poslal, ten hovorí reči Božie. (Boh) Mu totiž dáva Ducha v plnosti. 35 Otec miluje Syna a všetko dal Mu do ruky. 36 Kto verí v Syna, má večný život, kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom.


Nie ja, ale ON! On musí rásť – a ja sa umenšovať (v. 30) – takýto bol postoj najväčšieho z prorokov, ktorý sa kedy narodil (L 7,28) a ktorý bol naplnený Duchom Svätým prv, než sa narodil (L 1,15). – – A aký je náš postoj voči iným a voči Pánovi Ježišovi? Sme radi, keď sa naša služba viac hodnotí, než služba iných, keď sme v očiach iných dôležití? Kto je väčší (L 9,46)? Podľa slov Pána Ježiša máme byť ako deti, ktoré sú odkázané na rodičov a dôverujú im; ako tí, čo obsluhujú pri stoloch; ako tí, ktorí prijímajú slabých; ako tí, ktorí nehľadia iba na seba. Apoštol Pavol hovorí: „Nežijem už ja, ale vo mne Kristus!“ (Gal 2,20). Bez osobného poznania a prijatia Pána Ježiša ani naša služba nič neznamená. Rozhodni sa pre Pána Ježiša – pre život (v. 36)! A že Tě miluji, Ježíši Kriste, na kříž své přibíjím „já“. Už nejsem Já, ni Já a Ty, ni Ty a já. Jsi Ty! (Marie Rafajová).
Modlitba: Pane Ježišu, Ty si Prvý a Posledný, Ty buď vodcom v celom mojom živote! Amen.
Pieseň: ES 21
Autor: Eva Balážová


Kto si uvedomuje svoje poblúdenia? Zbav ma aj skrytých vín! Žalm 19,13

Pán vynesie na svetlo, čo je skryté v tme, a odhalí zámery sŕdc. Potom každý dostane pochvalu od Boha. 1.Korintským 4,5


Skutky apoštolov 10,37-48 •  Modlíme sa za: Banská Bystrica (ZvS)