Zamyslenie na deň 10.9.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

JEREMIÁŠ 14,1-16

1  Slovo Hospodinovo, ktoré zaznelo Jeremiášovi o suchote:   2  Júda trúchli a jeho brány hynú, smútia schýlené k zemi, nárek vychádza z Jeruzalema,   3  ich veľmoži posielajú sluhov po vodu, tí prichodia k cisternám, a nenachádzajú vodu; vracajú sa s prázdnymi nádobami, zahanbení sú a sklamaní, zahaľujú si hlavu   4  pre pôdu, ktorá je vyprahnutá, lebo nebolo dažďa v krajine; zahanbení sú roľníci, zahaľujú si hlavu.   5  Aj jelenica v poli rodí a opúšťa mláďa, lebo nieto zelene.   6  A divé osly stoja na holiach, lapajú vzduch ako šakaly, oči im pohasli, lebo nieto bylín.   7  Ak naše viny svedčia proti nám, zasiahni, Hospodine, pre svoje meno, lebo nesčíselné sú naše odpadnutia; proti Tebe sme zhrešili.   8  Ty, nádej Izraela, záchrana jeho v čase súženia, prečo si ako cudzí v krajine a ako pútnik, čo sa uchyľuje len na nocľah?   9  Prečo si ako človek v rozpakoch, ako hrdina, ktorý nevládze pomôcť? Však Ty si uprostred nás, Hospodine, a Tvoje meno nosíme. Neopúšťaj nás!   10  Takto vraví Hospodin o tomto ľude: Radi behajú sem i tam, nešetria si nohy. Ale Hospodin nemá v nich záľubu. Teraz sa rozpomína na ich vinu a trestá ich hriech. 11  Vtedy mi riekol Hospodin: Nemodli sa za tento ľud v jeho prospech.   12  Keď sa budú postiť, nebudem počúvať ich vzdychy, a ak budú obetovať zápal a dar, neobľúbim si ich, ale skoncujem s nimi mečom; hladom a morom skoncujem s nimi.   13  Nato som povedal: Ach, Pane, Hospodine, ajhľa, proroci im hovoria: Neuvidíte meč, ani hlad nebudete trpieť, ale dám vám trvalý pokoj na tomto mieste.   14  Hospodin mi odpovedal: Lož prorokujú proroci v mojom mene; neposlal som ich, nerozkazoval som im, ani som s nimi nehovoril. Lživé videnie, ničomnú veštbu a klamstvo vlastného srdca vám prorokujú.   15  Preto takto vraví Hospodin o prorokoch, ktorí prorokujú v mojom mene, hoci som ich ja neposlal, a ktorí hovoria: Ani meč, ani hlad nebude v tejto krajine; mečom a hladom pohynú títo proroci.   16  Ale ľudia, ktorým oni prorokujú, budú pre hlad a meč hodení na ulice Jeruzalema; nebude nikoho, kto by ich pochoval: ani ich ženy, ani ich synov, ani ich dcéry. Tak vylejem na nich ich zlobu.


Ovocie neposlušnosti. Neposlušnosť Júdejcov potrestal Hospodin suchom, ktorým trpela celá krajina. Pre hriech Božieho ľudu trpela príroda i poľná zver. Júdejci sa namiesto vernosti Hospodinovi utiekali k modlám, preto na nich ťažko doľahla trestajúca Božia ruka. Až veľká núdza ich priviedla ku kajúcnosti. Hospodin však nemá rád kajúcnosť z vypočítavosti a núdze, kedy ústa človeka volajú k Hospodinovi, ale srdce ostáva nedotknuté. – – Jeremiáš sa prihovára k Hospodinovi za ľud, ale On mu odpovedá, aby sa neprihováral za ľud, lebo ho nevypočuje. Miera Hospodinovej trpezlivosti sa naplnila a trest za ich neposlušnosť ich neminie. Má ich primäť k tomu, aby sa rozpamätali na Hospodina a opätovali Mu lásku, ktorú im On preukazoval. – – Boh sa nedá manipulovať našimi náladami ani modlitbami. Vidí do hĺbky nášho srdca a pozná, či sú naše modlitby úprimné a či máme úmysel zanechať to, čo nás od Neho vzďaľuje a verne kráčať po Jeho cestách.
Autor: Libor Bednár
Pieseň: ES 485


Keď nás premáhajú naše priestupky, Ty nám ich odpúšťaš. Žalm 65,4

Publikán však stál zďaleka a ani oči nechcel pozdvihnúť k nebu, ale bil sa v prsia a hovoril: Bože, buď milostivý mne hriešnemu! Lukáš 18,13


MAREK 12,41-44 :: MODLÍME SA ZA: NITRA (DN)