Zamyslenie na deň 11.9.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

16. nedeľa po Svätej Trojici
Spasiteľ Kristus Ježiš zahladil smrť a evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť. 2.Timoteovi 1,10


2.TIMOTEOVI 1,7-10

7  Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale (ducha) moci, lásky a sebaovládania.   8  Nehanbi sa teda za svedectvo o našom Pánovi, ani za mňa, Jeho väzňa, ale spolu (so mnou) v moci Božej znášaj protivenstvá za evanjelium.   9  On nás zachránil a povolal svätým povolaním nie pre naše skutky, ale podľa svojho predsavzatia a podľa milosti, ktorá nám bola daná pred večnými vekmi v Kristovi Ježišovi,   10  a teraz sa stala známou v zjavení nášho Spasiteľa Krista Ježiša, ktorý zahladil smrť a evanjeliom vyviedol na svetlo život a neporušiteľnosť.


Nehanbi sa za svedectvo o Kristovi. Pád dvojičiek pred 15 rokmi v New Yorku otvoril otázky vzťahu medzi politikou, spoločnosťou a náboženstvom. Najmä v oblastiach Afriky, Ázie či Blízkeho východu. Otázky vzťahu medzi svetovými náboženstvami rezonujú v spoločenských aj politických diskusiách. Paradoxne, práve v krajinách Blízkeho východu, Ázie či Afriky kresťanstvo expanduje. Pribúdajú tí, ktorí radostne a s nádejou budujú na viere v Krista. Na druhej strane čítame o trápeniach, prenasledovaní a bolestiach kresťanov. Apoštol Pavol píše mladému kresťanovi Timotejovi povzbudivé slová, že nedostal ducha bojazlivosti, aby sa bál. Práve naopak, je Pánom vystrojený, aby sa nehanbil za svedectvo o Pánovi a za apoštola Pavla. Apoštol pripomína milosť Pána Ježiša, ktorý sa obetoval za Timoteja a za jeho hriechy, a tak mu priniesol večnú záchranu. Preto smie odvážne vyznávať Krista. A Pán sa k nemu bude priznávať. Sám tak zasľúbil. A to je aj výzva pre nás, aby sme sa dnes nehanbili za svedectvo o Pánovi Ježišovi v našich rodinách, medzi priateľmi, na pracoviskách či v školách. Zároveň nás tento deň volá k modlitbám za tých, ktorí prežívajú bolestivé utrpenie pre Krista. Nech im Pán Boh dáva Ducha Svätého, aby niesli hodnoverné svedectvo o Kristovi! Nech čo najviac ľudí spozná milosť Božiu zjavenú v evanjeliu!
Autor: Marián Kaňuch
Pieseň: ES 263


Ty si mi býval pomocou, nezavrhni a neopusť ma, ó Bože mojej spásy! Žalm 27,9

Ježiš povedal: A vôľa Toho, ktorý ma poslal, je, aby som nič nestratil z toho, čo mi dal. Ján 6,39


JÁN 11,1(2)3.17-27(41-45) :: ŽALM 140 :: MODLÍME SA ZA: SLOVENSKÉ EV. STREDISKO