Zamyslenie na deň 9.9.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

JEREMIÁŠ 13,1-11

1  Takto mi riekol Hospodin: Choď a kúp si ľanový pás a polož si ho na bedrá, ale do vody ho neklaď!   2  Nato som podľa slova Hospodinovho kúpil pás a opásal som si ním bedrá.   3  Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo po druhý raz takto:   4  Vezmi pás, ktorý si kúpil a máš na bedrách, a vyber sa, choď k Eufratu a skry ho tam v skalnej úžľabine.   5  Šiel som teda a ukryl som ho pri Eufrate, ako mi prikázal Hospodin.   6  Po uplynutí viacerých dní mi riekol Hospodin: Vstaň, choď k Eufratu a vezmi odtiaľ pás, ktorý som ti tam kázal ukryť.   7  Nato som šiel k Eufratu, vyhrabal som a vzal pás z miesta, kde som ho ukryl, a hľa, pás bol skazený, nebol na nič súci.   8  Vtedy mi zaznelo slovo Hospodinovo:   9  Takto vraví Hospodin: Podobne skazím pýchu Júdu a veľkú pýchu Jeruzalema.   10  Tento zlý ľud, ktorý sa zdráha poslúchať moje slová, ktorý chodí v zatvrdnutosti srdca a behá za inými bohmi, aby im slúžil a klaňal sa im, bude ako tento pás, ktorý je nanič.   11  Lebo ako pás prilieha k bedrám muža, tak som vinul k sebe celý dom Izraela a celý dom Júdu – znie výrok Hospodinov – aby boli mojím ľudom, menom, chválou a ozdobou, ale nechceli poslúchať.


Neopätovaná Hospodinova láska. Ľanový pás bol v Jeremiášovej dobe neoddeliteľnou súčasťou oblečenia. Pevne priliehal k bedrám. Hospodin si vyberá tento obraz z každodenného života, aby ním poukázal na Svoju lásku voči vyvolenému národu. Tak, ako pás prilieha k bedrám človeka, aj Hospodin si k sebe vinul Svoj ľud. Túžil mať s ním najužšie spoločenstvo, vzťah, v ktorom by cítili Hospodinovu prítomnosť v každodennom živote. Ale Júdejci si túto Božiu lásku a prejavy Jeho priazne nevážili. Nedbali na Jeho Slovo. Nenaklonili svoje srdce k Bohu. Vo svojej pýche nerozpoznávali Božiu vôľu pre svoj život. Prestali byť Božou ozdobou. Ich pýchu, neposlušnosť a neúctu pokorí Hospodin prostredníctvom Babylončanov, ktorí Júdejcov na dlhý čas odvlečú do zajatia. Tam sa potom rozpomenú na Hospodina (Ž 137) a v pokání sa navrátia k Nemu. – – Žijeme aj my svoj život na Božiu slávu? Sme Božou ozdobou? Žijeme v poslušnosti Božej vôli? Ak nie, hľadajme a poznajme ešte dnes Božiu lásku!
Autor: Libor Bednár
Pieseň: ES 493


Keď pôjdeš cez vodu, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa; keď budeš kráčať cez oheň, nezhoríš, ani plameň ťa nespáli. Izaiáš 43,2

Ježiš, prebudiac sa, pohrozil vetru a povedal moru: Zmĺkni, utíš sa! I prestal víchor a nastalo veľké utíšenie. Potom im povedal: Čo sa tak strachujete? Marek 4,39-40


1.KORINTSKÝM 7,17-24 :: MODLÍME SA ZA: NESVADY (DN)