Zamyslenie na deň 10.2.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

5.Mojžišova 17,14-20

14 Keď vojdeš do krajiny, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh, zaberieš ju, budeš v nej bývať a povieš si: Ustanovím si nad sebou kráľa ako všetky okolité národy; 15 ustanov si nad sebou kráľa, ktorého vyvolí Hospodin, tvoj Boh. Spomedzi svojich bratov ustanov si nad sebou kráľa; nesmieš ustanoviť nad sebou cudzozemca, ktorý nie je tvojím bratom! 16 Len nech nechová mnoho koní a nech nezavedie ľud späť do Egypta, aby si zadovážil mnoho koní, lebo Hospodin vám riekol: Nevracajte sa už nikdy touto cestou! 17 Nech nemá mnoho žien, aby sa neodchýlilo jeho srdce; nech si ani striebra ani zlata príliš mnoho nenahromadí! 18 Keď sa posadí na svoj kráľovský trón, nech si napíše do knihy odpis tohto zákona, ktorý sa nachádza u levítskych kňazov. 19 Nech ho má pri sebe a nech ho číta po celý svoj život, aby sa naučil báť Hospodina, svojho Boha, a zachovávať všetky slová tohto zákona aj tieto ustanovenia a plniť ich, 20 aby sa nevyvyšovalo jeho srdce nad jeho bratov a aby neodbočil od príkazu ani napravo ani naľavo, aby dlho kraľoval vo svojom kráľovstve v Izraeli, on i jeho synovia.


Hospodin je môj Pastier. Dnes si už neustanovujeme kráľov. Máme však možnosť vo voľbách zmeniť alebo ovplyvniť svojím hlasom vedenie a myslenie v našej krajine. Priznávam, niekedy aj z obrovského množstva kandidátov je naozaj ťažké si vybrať. Často si povieme – budem voliť menšie zlo. Zvoliť si menšie zlo však vždy znamená zvoliť si zlo. Chýba nám pokánie a modlitba za našu vlasť, za našu cirkev. Modlitba za našich „vládcov“ v štáte aj za našich duchovných vodcov v cirkvi. Kam kráčame? Ku komu alebo k čomu smerujeme? Čo alebo kto je naším cieľom? Netrápme sa minulosťou, ale sa poučme z jej chýb a s nádejou pozerajme do budúcnosti! Potom si nikto z nás nevyvolí zlo, ale si vyvolí tú správnu cestu. Ja som Cesta i Pravda i Život, hovorí Ježiš Kristus. Ak si vo svojom živote vyvolíme Jeho, aby nás vyviedol z temných údolí a viedol po spravodlivých cestách, bude sa nám v našej krajine všetkým dobre vodiť a naša cirkev bude vzrastať a napredovať.
Autor: Ivanka Krištová
Pieseň: ES 65


On dáva pokoj tvojim hraniciam. Žalm 147,14

A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach, veď k nemu ste aj vy boli povolaní ako jedno telo. Kolosenským 3,15


Matúš 13,31-35 :: Modlíme sa za: Stredné Plachtince (No)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby