Zamyslenie na deň 10.12.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

IZAIÁŠ 64,4-11

4  Vychádzaš v ústrety tým, čo uplatňujú s radosťou spravodlivosť a na svojich cestách sa rozpomínajú na Teba. Ajhľa, hneval si sa, a my sme hrešili; oddávna sme Ti boli neverní.   5  Všetci sme boli podobní nečistému a všetka naša spravodlivosť bola ako poškvrnené rúcho. Všetci sme zvädli ako lístie, naša neprávosť nás odnáša sťa vietor.   6  A nikto nevzýva Tvoje meno, nevzchopí sa, aby sa zachytil o Teba, lebo svoju tvár si ukryl pred nami a vydal si nás do moci našich hriechov.   7  A predsa, Hospodine, Ty si Otec náš, my sme hlina a Ty si náš Tvorca, všetci sme dielom Tvojich rúk.   8  Nehnevaj sa priveľmi, Hospodine, nepripomínaj večne neprávosť. Ber ohľad na to, že sme Tvojím ľudom.   9  Tvoje sväté mestá stali sa púšťou, Sion sa stal púšťou, Jeruzalem úžasnou pustatinou.   10  Náš svätý a slávny dom, kde Ťa otcovia naši oslavovali, stal sa korisťou ohňa, a všetko, čo nám bolo vzácne, leží v troskách.   11  Môžeš sa od toho odťahovať, ó Hospodine, chceš mlčať a nadmieru nás pokorovať?


Človek mieni, Pán Boh mení. Aj keď toto príslovie mnohí využívajú na zdôvodnenie svojho neúspechu a vnímajú ho s trpkou príchuťou, žiada sa zvolať: Buď Bohu chvála a vďaka za to, že nenecháva veci tak, ako ich „zbabre človek”, ale že zasahuje a má moc i dosť lásky k nám, aby ich menil. Náš pohľad na seba v zrkadle pravdy je neradostný. Či je to obraz pošpineného oblečenia (nevernosť), či obraz schnúceho lístia (neprávosť), či neschopnosť zachytiť sa Boha a vymaniť sa z moci zlého. Preto je na mieste prosba: Nenechávaj nás samých na seba! Ujmi sa nás! Túžba, aby Tvorca z môjho života vymodeloval čosi podarené, znamená súhlasiť s Jeho zásahmi a zmenami v mojich plánoch. – – So spevokolom sme spievali jednu vianočnú pieseň, kde bol text: „Ty v mojom srdci prebývaj, v ňom ako v jasliach spočívaj“ atď. Toto je túžba mnohých sŕdc a vianočná romantika. Ježiš chce bývať v našich srdciach, ale nie ako bezbranné dieťa, ale ako golgotský Víťaz a Pán, ktorý bude vládnuť v našich životoch.
Autor: Elena Bruncková
Pieseň: ES 46


Ajhľa, prichádzajú dni – znie výrok Hospodinov – keď vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok, ten bude panovať ako kráľ, bude múdro konať a uplatňovať právo a spravodlivosť v krajine. Jeremiáš 23,5

A tí, čo šli pred Ním a za Ním, volali: Hosana! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Požehnané kráľovstvo nášho otca Dávida, ktoré prichádza! Hosana na výsostiach! Marek 11,9-10


1.TESALONICKÝM 4,13-18 :: MODLÍME SA ZA: STREDNÉ PLACHTINCE (NO)