Zamyslenie na deň 10.1.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

5.Mojžišova 1,1-18

1 Toto sú slová, ktoré hovoril Mojžiš celému Izraelu za Jordánom na púšti, v Arábe naproti Súfu, medzi Páránom a Tófelom, Lábánom, Chacérótom a Dí-Záhábom. 2 Od Chórebu cez Séírske pohorie až po Kádeš-Barnéu je jedenásť dní cesty. 3 V štyridsiatom roku, v prvý deň jedenásteho mesiaca povedal Mojžiš Izraelcom všetko, čo mu pre nich prikázal Hospodin, 4 keď v Edrei porazil amorejského kráľa Síchóna, ktorý býval v Chešbóne, a bášánského kráľa Óga, ktorý býval v Aštaróte. 5 Za Jordánom, v Moábe začal Mojžiš vysvetľovať tento zákon: 6 Hospodin, náš Boh, nám takto hovoril na Chórebe: Dosť dlho ste pobudli pri tomto vrchu. 7 Obráťte sa a vydajte na cestu! Choďte do amorejských hôr a ku všetkým obyvateľom v Arábe, na pohorí i v Nížine, v Negebe i na morskom pobreží, do Kanaánu, k Libanonu až po Veľrieku, po rieku Eufrat! 8 Hľa, dal som vám krajinu! Vstúpte do nej a zaujmite krajinu, o ktorej Hospodin prisahal vašim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi, že ju dá im aj potomstvu po nich. 9 Vtedy som vám povedal: Ja sám nevládzem znášať starosť o vás. 10 Hospodin, váš Boh, vás tak rozmnožil, že dnes vás je tak mnoho ako hviezd na nebi. 11 Nech Hospodin, Boh vašich otcov, vás rozmnoží na tisíckrát toľko, ako vás je, a nech vás požehná, ako vám zasľúbil! 12 Ako môžem sám znášať vaše bremeno, vašu ťarchu a vaše spory?! 13 Priveďte si múdrych, rozumných a skúsených mužov z vašich kmeňov. Postavím vám ich na čelo. 14 A vy ste mi odpovedali: Dobrý je návrh, ktorý zamýšľaš uskutočniť! 15 Potom som vzal náčelníkov vašich kmeňov, mužov múdrych a skúsených, a dal som vám ich za náčelníkov ako tisícnikov, stotníkov, päťdesiatnikov a desiatnikov a za úradníkov pre vaše kmene. 16 Vašim sudcom som v tom čase prikázal: Vypočujte svojich súkmeňovcov a súďte spravodlivo, či už má niekto spor so súkmeňovcom alebo s cudzincom. 17 Neberte ohľad na osobu pri súde, vypočujte tak malého ako veľkého, nebojte sa nikoho, lebo súd patrí Bohu! A čo vám bude priťažké, predložte mne, a ja to vypočujem. 18 Tak som vám vtedy prikázal všetko, čo máte konať.


Spolupracovníci Boha. Deuteronomium – 5. Kniha Mojžišova – patrí medzi najdôležitejšie knihy Starej zmluvy. Spomedzi všetkých starozákonných spisov Pán Ježiš najviac citoval práve z nej. Tu sú zhrnuté najdôležitejšie pravidlá, ktorými sa mali riadiť židia vo vzťahu k Bohu, k svetu i k sebe navzájom. – – Práve sme sa začítali do úvodných osemnástich veršov. Mojžiš, Bohom vyvolený vodca národa, tu vymenúva základné princípy organizácie spoločnosti. Možno niekoho prekvapí, že takáto posvätná kniha sa začína opisom vojenskej a politickej organizácie. Odráža to však smutnú pravdu, že človek je postihnutý hriechom, ktorý narušil nielen vzťah ľudí s Bohom, ale aj vzťahy medzi sebou navzájom. Ak má nejaké spoločenstvo fungovať samostatne, je potrebné postarať sa predovšetkým o ochranu a zabezpečiť spravodlivosť pre jeho členov. Aby vyvolený národ mohol dejinami niesť svetlo Božej pravdy, musel sa zorganizovať a iniciatívne sa postarať o potreby spoločenstva. Táto stať nám teda hovorí aj to, že aj my sami si musíme vyhrnúť rukávy a zapojiť svoju tvorivosť, aby sme sa v súlade s Božím plánom mohli postarať o seba a o svojich blížnych. Len tak môžeme byť plnohodnotnými spolupracovníkmi Božími.
Autor: Iveta Kosečková
Pieseň: ES 620


Ďakujem Ti, Hospodine, lebo – hoci si sa hneval na mňa – Tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma. Izaiáš 12,1

Lebo nás Boh neurčil na hnev, ale aby sme dosiahli spasenie v našom Pánovi Ježišovi Kristovi. 1.Tesalonickým 5,9


Rímskym 8,26-30 :: Modlíme sa za: Richvald (Šz)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby