Zamyslenie na deň 9.1.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 3,22-36

22 Potom prišiel Ježiš a Jeho učeníci do Judska; pobudol tam s nimi a krstil. 23 I Ján krstil v Ainone blízko Salimu, lebo bolo tam mnoho vody a (ľudia) prichádzali a dali sa krstiť; 24 Ján totiž nebol ešte uvrhnutý do väzenia. 25 Tu medzi učeníkmi Jánovými a Židmi vznikla hádka o očisťovaní. 26 I prišli k Jánovi a hovorili mu: Majstre, Ten, ktorý bol s tebou za Jordánom, a ty si svedčil o Ňom, ajhľa, krstí a všetci prichádzajú k Nemu. 27 Odpovedal Ján: Človek si nič nemôže vziať, ak nie mu je dané z neba. 28 Vy sami mi dosvedčíte, že som povedal: Ja nie som Kristus, ale som poslaný pred Ním. 29 Kto má nevestu, je ženích, a ženíchov priateľ, ktorý stojí a počúva ho, srdečne sa raduje ženíchovmu hlasu. Táto moja radosť je úplná. 30 On musí rásť, a ja sa umenšovať. 31 Kto prichádza zhora, je nad všetkými; a kto je zo zeme, je zemský a zemsky hovorí; kto prichádza z neba, je nad všetkými 32 a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nikto neprijíma Jeho svedectvo. 33 Kto prijal Jeho svedectvo, potvrdil, že Boh je pravdivý. 34 Lebo koho Boh poslal, ten hovorí reči Božie. (Boh) Mu totiž dáva Ducha v plnosti. 35 Otec miluje Syna a všetko dal Mu do ruky. 36 Kto verí v Syna, má večný život, kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom.


On musí rásť a ja sa umenšovať. My, ľudia, túžime rásť. V zamestnaní, v škole, v spoločenstve. Asi nikto sa nechce umenšovať. Túžime byť v popredí. Radi prijímame nové výzvy a nechceme z nich odísť ako porazení. Chceme podrásť. Ukázať sa. Ukázať sa v tom lepšom svetle. Aj Ján Krstiteľ slúžil ako ukazovateľ, ale nie na seba, ale na Slovo – Pána Ježiša. Pre niekoho čudák, ktorý sa divne oblieka a stravuje, ale pre iných ukazovateľ cesty ku Kristovi. Ukazovateľ na Božieho Syna, ktorý dáva život všetkým veriacim v Neho. Pán si aj nás povoláva, aby sme boli ukazovateľmi na Neho. Aby sme ostatným ukázali na Cestu života. V rodine, v práci, v škole, v spoločenstve. Len nesmieme zabudnúť, že Pán ostáva stále na prvom mieste. Lebo často skĺzneme k tomu, že v popredí napokon ostaneme my. A Ten, na ktorého sme chceli poukázať, ostane bokom. Nemôžeme Ho predbehnúť ani zastať Pánovo miesto. V tomto si berme príklad z Jána Krstiteľa, ktorý jasne hovorí: „Ja nie som Kristus, ale som poslaný pred Ním“ (v. 28)! Pri poukazovaní na Krista – vydávaní svedectva o Ňom ani my nezabudnime: On musí rásť a ja sa umenšovať. Preto aj dnes buďme tými, ktorí poukazujú na Pána Ježiša ľuďom okolo nás! Aj nás Boh používa na to, aby sme poukázali na tú pravú Cestu v bludisku dnešného sveta.
Autor: Peter Székely
Pieseň: ES 457


Zavlažuješ vrchy zo Svojich siení; zem nasýti sa ovocím Tvojich diel. Žalm 104,13

(Boh) sa nenechal bez osvedčenia, ale činil dobre, dával vám z neba dažde a úrodné časy a naplňoval vás pokrmom a potešením. Skutky apoštolov 14,17


1.Korintským 2,11-16 :: Modlíme sa za: Revúca (Ge)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby