Zamyslenie na deň 1.4.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

APRÍL
Čo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet Ho tu, ale vstal. Lukáš 24,5-6


Lukáš 22,1-6

1 I približovali sa slávnosti nekvasených chlebov, ktoré sa nazývajú Veľkou nocou. 2 Veľkňazi a zákonníci sa radili, ako by Ježiša zahubili; lebo sa báli ľudu. 3 Vtedy vošiel satan do Judáša, ktorého volali Iškariotský, jedného z dvanástich; 4 ten odišiel, dohovoril sa s veľkňazmi a veliteľmi chrámovej stráže, ako im Ho vydá. 5 Zaradovali sa a dohodli, že mu dajú peniaze. 6 A on privolil. Potom hľadal príležitosť zradiť im Ho bez prítomnosti ľudu.


Nepoužívajme dvojakú optiku! „Vtedy vošiel satan do Judáša, menovaného Iškariotským, jedného z dvanástich,“ (v. 3) nachádzame zaznamenané v našom texte. Matúš 26,14-16 a Marek 14,10-11 v príbehu Judášovej zrady nespomínajú satana, avšak evanjelista Ján hneď na dvoch miestach pri opise Poslednej večere: „Keď totiž večerali, diabol už bol vnukol do srdca Judášovi, synovi Šimona Iškariotského, aby ho zradil“ (Ján 13,2) a tiež: „A hneď po tej skyve vstúpil satan do neho. Vtedy mu povedal Ježiš: Čo robíš, rob rýchlo!“ (Ján 13,27). Príbeh Judášovej zrady je mementom. Výstrahou pre všetkých kresťanov, či už si to pripúšťajú, alebo nie. Judáš bol jedným z dvanástich Pánových učeníkov, a predsa Ho zradil. Nestalo sa to zo dňa na deň, ale po mnohých „vybočeniach“ z cesty. Maličký hriech plodí väčší a ten ešte väčší… Napriek všetkému, netreba sa dať oklamať zlému! Náš Pán – napriek „aktivitám“ kniežaťa tohto sveta, o všetkom vie, tak ako to bolo aj v prípade Judášovej zrady. (A nakoniec dokáže všetko premeniť na dobré.) Nech je tento príbeh pre nás poučením aj dnes. Nepoužívajme diablom ponúkanú dvojakú optiku: pred hriechom ho neuveriteľne zmenšuje a po vykonaní hriech neuveriteľne zväčšuje! Judáš túto optiku použil… Mal aj inú možnosť voľby – pred i potom.
Autor: Jana Martincová Mináčová
Pieseň: ES 463


Zachovávajte moje príkazy a plňte ich; ja som Hospodin. 3.Mojžišova 22,31

To je láska k Bohu, aby sme zachovávali Jeho prikázania; a Jeho prikázania nie sú ťažké. 1.Jána 5,3


Ján 14,15-21 :: MODLÍME SA ZA: Horná Mičiná (Zv)