Zamyslenie na deň 1.12.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

DECEMBER
Heslo mesiaca: Keď uzreli hviezdu, zaradovali sa veľkou radosťou. Matúš 2,10


Izaiáš 7,10-17

10 Hospodin hovoril ďalej Ácházovi: 11 Žiadaj si znamenie od svojho Boha, Hospodina, či už siaha hlboko až po podsvetie, alebo vysoko nahor. 12 Ácház však odpovedal: Nebudem žiadať a nebudem pokúšať Hospodina. 13 Nato prorok povedal: Počujte, dom Dávidov! Málo vám je unavovať ľudí, že unavujete aj môjho Boha? 14 Preto vám sám Pán dá znamenie: Ajhľa, panna počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel. 15 Maslo a med bude jedávať, pokiaľ nebude vedieť rozlišovať medzi dobrým a zlým. 16 Lebo skôr, ako ten chlapec bude vedieť rozlišovať zlé od dobrého, opustená bude krajina, ktorej dvoch kráľov sa ty strachuješ. 17 Hospodin privedie na teba, na tvoj ľud i na dom tvojho otca dni, aké neprišli odo dňa, keď Efrajim odpadol od Júdu, (privedie asýrskeho kráľa). 


Zasľúbenie záchrany. Na jar sa u nás zahniezdili lastovičky. V jeden deň som na zemi našla vypadnuté maličké lastovíča. Keďže hniezdo bolo dosť vysoko, zavolala som svojho syna, ten doniesol rebrík, opatrne si vložil vtáčatko do dlane, aby mu neublížil, a vyložil ho späť do hniezda. Ako som to videla, zrazu som pochopila Božiu lásku, ktorá neváhala poslať na zem Svojho jediného Syna Pána Ježiša, aby nás všetkých, ktorí sme vypadli z hniezda Jeho Božej blízkosti, zachránil a vrátil späť. Zišiel na zem, ponížil sa, zobral nás opatrne do Svojej dlane a vrátil domov, do strateného raja, k Otcovi nebeskému. Boh, ktorý nás tak miluje, že to, čo zasľúbil v Starom zákone, aj naplnil! Panna počala, Dieťa sa nám narodilo. Záchrana prišla na túto zem. Haleluja! Sláva Bohu! Ďakujeme Ti, Otče nebeský, že sa tak predivne staráš o nás a poslal si Záchrancu v pravý čas! Amen.
Autor: Alica Pipperová
Pieseň: ES 14


A tí, čo spásu Tvoju milujú, nech vždy hovoria: Veľký je Hospodin! Žalm 70,5

Celý zástup sa radoval zo všetkých slávnych skutkov, ktoré Ježiš konal. Lukáš 13,17


Zjavenie Jána 21,10-14. 21-27 :: Modlíme sa za: Piešťany (Ba)