Zamyslenie na deň 2.12.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 1,67-79

67 Ale Zachariáš, jeho otec, naplnený Duchom Svätým, prorokoval hovoriac: 68 Požehnaný Pán Boh izraelský, že navštívil svoj ľud a vykúpil ho, 69 vyzdvihol nám roh spasenia v dome svojho služobníka Dávida, 70 ako hovoril ústami svojich starodávnych svätých prorokov, 71 že nás vyslobodí od našich nepriateľov a z ruky všetkých, ktorí nás nenávidia, 72 aby učinil milosrdenstvo s našimi otcami a rozpomenul sa na svoju svätú zmluvu, 73 na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že budeme vyslobodení 74 z ruky nepriateľov a bez bázne budeme Mu slúžiť 75 v svätosti a v spravodlivosti pred Jeho tvárou po všetky dni života. 76 A ty, dieťatko, budeš sa volať prorokom Najvyššieho, lebo pôjdeš pred tvárou Pánovou, aby si Mu pripravoval cestu 77 a učil Jeho ľud známosti spasenia, totiž, že náš Boh odpustí hriechy 78 zo svojho milosrdného srdca, s ktorým zhliadol na nás ako vychádzajúce slnko z výsosti, 79 aby svietil sediacim v tme a tôni smrti a upravil nám nohy na cestu pokoja.


Boh na Svojich nezabúda! Pre človeka je určite ťažké, keď stratí priateľa, keď niekto, s kým si veľmi dobre rozumel a na kom si zakladal, sa prestane k nemu hlásiť alebo na neho dokonca zabudne. To zvyčajne veľmi bolí. Toto si niekedy ľudia myslia o Pánu Bohu. Predtým zažili s Ním chvíle veľkého požehnania, vypočutia mnohých modlitieb a splnenia prosieb a zrazu, akoby Pán Boh na nich zabudol. Zdá sa im, že im Pán Boh prestáva žehnať a počúvať ich prosby. Toto si kedysi myslel aj izraelský národ, ktorý dlhé roky putoval po púšti alebo bol v babylonskom zajatí. Pán Boh však na človeka ani na Svoj ľud nikdy nezabúda. On síce často, najmä Svojich verných, skúša preverujúc si ich vieru, statočnosť i vytrvalosť, má však čas Svojej veľkej milosti pre každého. Takto vzhliadol aj na Zachariáša a Alžbetu, keď im až v ich starobe požehnal syna – Jána Krstiteľa. Možno aj tebe, milý priateľ, sa niekedy zdá, akoby Pán Boh na teba zabudol, akoby nechcel viac žehnať tvoj život, tvoju rodinu i cirkev, do ktorej patríš. Mýliš sa! On nikdy nesklame! Aj keď dopustí, neopustí. Nevzdávaj sa, zostaň Mu verný! On má určite nachystané plné priehrštie požehnania nielen pre tvoj život, ale aj rodinu. A On vzhliadne aj na cirkev, na ktorej ti záleží, ktorá je dnes ako lodička zmietaná vo veľkých búrkach.
Autor: Miroslav Hvožďara ml.
Pieseň: ES 271


Takto vraví Hospodin, Pán: Obráťte sa a odvráťte sa od svojich modiel. Ezechiel 14,6

Tu povedal zákonník Ježišovi: Dobre, Majstre, pravdu si povedal, že jeden je Boh a niet iného okrem Neho; a milovať Ho z celého srdca a z celej mysle a z celej sily, a milovať blížneho ako seba samého je omnoho viac ako všetky zápaly a obete. Marek 12,32-33


Matúš 21,1-9 :: Rímskym 13,8-12(13.14) :: Žalm 24 :: Modlíme sa za: Spoločenstvo evanjelických žien