Zamyslenie na deň 1.1.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Heslo na rok 2017:
Hospodin hovorí: Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra. Ezechiel 36,26


JANUÁR
Na Tvoje slovo spustím siete. Lukáš 5,5


Nový Rok
A čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša; a ďakujte Bohu Otcu skrze Neho. Kolosenským 3,17


Ján 14,1-6

1 Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte vo mňa! 2 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov; keby nebolo tak, či by som vám bol povedal: Idem vám pripraviť miesto, 3 a keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a poberiem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja? 4 A cestu, kam idem, poznáte. 5 Povedal Mu Tomáš: Nevieme, Pane, kam ideš; ako by sme teda poznali cestu? 6 Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.


Pri pohľade na svet okolo nás, na zhoršujúce sa medziľudské vzťahy, na problémy, ktoré nemajú riešenie, si kladieme otázku: „Čo prinesie najbližšie obdobie? Čo prinesie tento rok, do ktorého vstupujeme?“ Odpoveď je, že nevieme. Oveľa dôležitejšie je položiť si otázku, kde nájsť pre svoj život kotvu a pevnú skalu, na ktorú sa môžeme postaviť s istotou, že sa nepohne, nech už tento rok prinesie do nášho života, či do spoločnosti čokoľvek. Prvá istota, ktorú nám chce Pán Ježiš dať, je „pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum“ (Fil 4,7), keď sa upriamime na správny „objekt“ viery. „Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte vo mňa!“ (v. 1). Dokážeme Pánovi dôverovať, že má náš život za každých okolností pevne v rukách? Verím, že áno. V tom prípade môžeme urobiť len jednu vec, a to upriamiť pohľad na Pána Ježiša. Tá druhá istota spočíva v tom, že poznáme cestu: „Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život“ (v. 6). Cestu poznáme, pokiaľ poznáme Pána Ježiša, osobne a dôverne. Nie ako náboženskú frázu, ale ako Pána a Spasiteľa, ktorý zaplatil za naše hriechy na kríži a zmieril nás so Svojím Otcom. Ak máme túto istotu, máme všetko potrebné na to, aby sme celý rok, ktorý je pred nami, prežili v pokoji a dôvere, že s pohľadom upretým na Ježiša Krista, budeme všade v bezpečí.
Autor: Stanislav Kocka
Pieseň: ES 72


Ty však slúž Bohu celým srdcom a ochotnou dušou, lebo Hospodin skúma všetky srdcia. 1.Kronická 28,9

Boh pokoja však, ktorý nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste splnili Jeho vôľu, a nech spôsobí v nás skrze Ježiša Krista, čo Mu je milé. Jemu sláva na veky vekov! Židom 13,20.21


Lukáš 4,16-21 :: Jakub 4,13-15 :: Žalm 104 :: MODLÍME SA ZA: Modlitebné spoločenstvo