Zamyslenie na deň 6.2.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

2.TIMOTEOVI 4,9-22

Poponáhľaj sa, aby si rýchlo prišiel ku mne,   lebo Démas ma opustil, zamilujúc si tento svet, a odišiel do Tesaloniky, Krescens do Galácie, Títos do Dalmácie.   Jediný Lukáš je so mnou. Marka zober a priveď so sebou, lebo mi je veľmi užitočný na službu.   Tychika som poslal do Efezu.   Keď prídeš, dones mi plášť, ktorý som nechal u Karpa v Troade, aj knihy, najmä pergameny.   Alexandros, kováč, mi spôsobil mnoho zlého, Pán mu odplatí podľa jeho skutkov.   Aj ty sa ho chráň, lebo sa veľmi protivil našim rečiam.   Keď som sa prvýkrát bránil, nikto nebol pri mne, ale všetci ma opustili. Nech sa im to nezapočíta.   Pán však stál pri mne a posilnil ma, aby som plne vykonal zvesť, a aby ju počuli všetci pohania. Tak som bol vytrhnutý z levovej tlamy.   Pán ma zbaví všetkého zlého a zachová pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva naveky vekov. Amen.   Pozdrav Prisku a Akvilu i dom Oneziforov.   Erastos zostal v Korinte, Trofima som však nechal chorého v Miléte.   Poponáhľaj sa, aby si prišiel pred zimou. Pozdravujú ťa Eubulos a Pudes, Linos a Klaudia a všetci bratia.   Pán s tvojím duchom! Milosť s vami! Amen.


Blízkosť v opustenosti. Hovorí sa, že v núdzi poznáš priateľa. Občas sa všetci cítime opustení. Máme pocit, že nám nikto nerozumie. Na tieto pocity sa má pripraviť každý Boží služobník. Akoby boli súčasťou kresťanského života. Aj Ježiš ich zažil. I Pavol o nich svedčí. Obaja boli v tej najnevhodnejšej chvíli opustení. Vtedy, keď potrebovali oporu a posilnenie blízkych duší, boli ponechaní sami na seba. Ak nás však aj všetci opustia, je tu Niekto, kto nás nikdy neopustí, či sa nachádzame v bežných životných problémoch, alebo v duchovnom boji. On stojí pri nás a posilňuje nás v službe. Sú totiž chvíle, keď nám aj tak nikto nepomôže a my si ten boj musíme vybojovať sami – a predsa nie sami. Sami s Bohom. Lebo každý si z času na čas musí prejsť Getsemanskou záhradou (Matúš 26,36-46). Ak však máme ľudí, ktorí za nami stoja v modlitbách alebo praktickou pomocou, buďme aj v dnešný deň za nich vďační! My buďme pre iných priateľmi aj v núdzi! A keď príde duchovný boj alebo iné trápenie, spoliehajme sa najmä na Pána Boha, a potom aj na bratov a sestry vo viere! Tak sa nám bude ľahšie bojovať. Pane Ježišu, buď so mnou v každej chvíli života! Keď ma sklamú alebo opustia ľudia, buď Ty mojím Priateľom! Keď ma zradia najbližší, Ty sa ma zastaň! Pomáhaj mi, aby som bol priateľom pre tých, ktorí sú opustení a osamotení! Nech všetci zažijeme – v akejkoľvek opustenosti – Tvoju blízkosť teraz a raz aj navždy!
Autor: Gdovinová Martina
Pieseň: ES 525


Dávid povedal Šalamúnovi: Hospodin, môj Boh ťa nezanechá, ani ťa neopustí, kým sa neukončia všetky práce pre službu pri dome Hospodinovom.        1.Kronická 28,20

Pán ti dá porozumieť všetkému.   2.Timoteovi 2,7


Matúš 13,31-35 :: Modlíme sa za: Vysoké Tatry (TA)