Zamyslenie na deň 5.2.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

2.TIMOTEOVI 4,1-8

Pred Bohom a pred Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých a mŕtvych, zaväzujem ťa na Jeho zjavenie a kráľovstvo:   zvestuj slovo, buď pohotový vhod-nevhod, presviedčaj, karhaj, napomínaj so všetkou trpezlivosťou a poučovaním.   Lebo príde čas, keď (ľudia) neznesú zdravé učenie, ale pretože chcú počúvať len to, čo sa im páči, budú si podľa svojich žiadostí zháňať učiteľov,   odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam.   Ty však buď vo všetkom striezlivý, znášaj protivenstvá, plň povolanie evanjelistu, konaj si službu.   Lebo ja už mám byť obetovaný a nastal mi čas odchodu!   Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval.   Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravodlivý sudca, a to nielen mne, ale aj všetkým, ktorí milovali Jeho zjavenie.


Naplnený život. Každý z nás túži žiť život, ktorý by stál za to. V dnešnom svete to znamená, že veľa máme a veľa znamenáme. Pavol však mladému Timotejovi radí úplný opak: naplnený život je taký, ktorý dáš do služby – ľuďom a Bohu. Nie je to čakanie so založenými rukami a vyloženými nohami. Vyžaduje to aktivitu, chuť, odvahu. Úlohou Pánovho učeníka je byť stále v pohotovosti. Nielen v dobrom – zvestuj, presviedčaj, ale aj v „menej dobrom“ – karhaj, napomínaj. Bez pomoci Ducha Svätého, bez požehnania zhora to nie je možné. Učeník má byť závislý od svojho Majstra, lebo bez Neho nič nemôžeme urobiť. No ani prítomnosť Pána Ježiša a Jeho vedenie v službe neznamenajú, že nás minú všetky prekážky. Práve naopak: v pohotovosti musíme byť nielen kvôli zvesti slova, ale aj kvôli útokom diabla, ľudí, zla. Pavol má byť naším vzorom (aj Timotejovi sa dáva za vzor). On sám si to uvedomuje a má nádej, že za takto naplnený život nasledovníka Ježiša Krista čaká odmena. Pane Ježišu, pomôž mi v dnešný deň žiť naplnený život podľa Tvojich predstáv! Daj mi Svojho Ducha, aby celý môj život bol svedectvom o Tebe a aby som zvestoval Teba a Tvoje slovo v každej chvíli! Buď mojou silou v protivenstvách a raz mi dopraj žiť s Tebou naveky!
Autor: Gdovinová Martina
Pieseň: ES 675


Dajte si pozor, čo robíte, lebo u Hospodina, nášho Boha, niet neprávosti, ani uprednostňovania osôb, ani úplatkárstva.   2.Kronická 19,7

Ježiš sedel v jeho dome za stolom, a ajhľa, prišli mnohí colníci a hriešnici, stolovali s Ježišom a s Jeho učeníkmi.    Matúš 9,10


2.Timoteovi 3,10-17 :: Modlíme sa za: Východná (LO)