Zamyslenie na deň 7.2.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

Predpôstna nedeľa. Estomihi.
(Buď mi ochranným bralom! Žalm 31,3)
Ajhľa, vstupujeme do Jeruzalema, a splní sa všetko o Synovi človeka, čo napísali proroci. Lukáš 18,31


1.KORINTSKÝM 13,1-13

A čo by som ľudskými jazykmi hovoril, aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som iba cvendžiacim kovom a zvučiacim zvonom.   A čo by som vedel aj prorokovať a poznal všetky tajomstvá a mal všetko možné poznanie, a čo by som mal takú vieru, že by som hory prenášal, a lásky by som nemal – nič nie som.   A čo by som rozdal všetok svoj majetok, i telo si dal spáliť, a lásky by som nemal, nič mi to nepomôže.   Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva; nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle,   neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou;   všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádejá, všetko pretrpí.   Láska nikdy neprestane. Ale proroctvá sa pominú, jazyky umĺknu, poznanie sa pominie.   Lebo sčiastky poznávame a sčiastky prorokujeme,   ale keď príde dokonalé, čiastočné sa pominie.   Keď som bol dieťa, hovoril som ako dieťa, zmýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa; ale keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby.   Doteraz totiž vidíme len hmlisté obrazy, akoby v zrkadle, ale potom tvárou v tvár. Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal (Boh).   Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska.


„Dar Božej lásky.“ Dnešná nedeľa nesie pomenovanie „Dar Božej lásky.“ Mali by sme si to dobre zapamätať. Väčšinou v súvislosti s láskou hovoríme o svojich výkonoch, o tom, ako dokážeme milovať my. Sledujte piesne, básne, ľúbostnú literatúru, televízne seriály! Všetko je plné lásky, erotiky, každý po láske túži, o láske spieva, píše, hovorí… Ale pozrite sa na rodinné a medziľudské vzťahy a hneď zistíte, že to s tou láskou nie je také jednoduché. V každom smere a ohľade svet veľa o láske hovorí, ale v podstate prežíva jej deficit. Prežíva lásku, ktorá je plytká, nestála, egoistická, zameraná len na seba, ktorá nemôže priniesť trvalé šťastie ani naplnenie. Apoštol Pavol tiež napísal úžasné slová o láske. K týmto slovám ho neinšpirovali ľudské city, ani nijaká ľúbostná literatúra jeho doby, ani nič podobné. K týmto slovám ho inšpirovala Božia láska, vďaka ktorej sa jeho život zmenil. Božia láska je iná, než všetko to, čo nám tento svet ponúka pod pojmom „láska“. Prichádzajúce pôstne obdobie nám bude túto Božiu lásku prejavenú a darovanú v našom milom Spasiteľovi neustále pripomínať. Buďme si istí, že Boh nás v Ježišovi miluje prenesmiernou láskou! Pán Ježiš to potvrdzuje slovami: „Nikto nemôže väčšmi milovať, ako keď život položí za svojich priateľov“ (J 15,13). Snažme sa stáť na základoch sebaobetavej lásky, zjavenej v Ježišovi Kristovi! Boh sám, ktorý je Láskou, nás k tomu pozýva.
Autor: Jozef Havrila st.
Pieseň: ES 245


Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom, a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj a On ti urovná chodníky.    Príslovia 3,5-6

Kristus hovorí: Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ani ratolesť nemôže prinášať ovocie sama zo seba, len ak ostáva na vínnom kmeni, tak ani vy, len ak zostávate vo mne.  Ján 15,4


Marek 8,31-38 :: Žalm 31 :: Modlíme sa za: Vyšná Kamenica (KO)