Zamyslenie na deň 4.1.2016

Marek 1,9-13

V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján Ho pokrstil v Jordáne.   A hneď, keď vychádzal z vody, videl nebesá roztvorené a Ducha, ktorý zostupoval na Neho ako holubica;   a z neba zaznel hlas: Ty si môj milovaný Syn, v Tebe sa mi zaľúbilo. A hneď vypudil Ho Duch na púšť.   I bol na púšti štyridsať dní a satan Ho pokúšal; žil s divou zverou a anjeli Mu slúžili.


Hospodin poslal posla, Jána Krstiteľa, ktorý Pánovi pripravil cestu volaním k pokániu. Toto obrátenie Ján nielen káže, ale ho aj žije. K nemu prichádza Ježiš ako Kristus, ktorý je uvedený do úradu. Dostáva slávu na základe solidarity s hriešnikmi a Boh sa k Nemu verejne hlási. Všetci prítomní môžu pri Jordáne počuť o láske Otca nebeského k Synovi. Táto sláva však bola dokonaná tak, že Ježiš obstál v ťažkej skúške a neodpadol od Pána Boha. Dalo by sa povedať, že je to akýsi reparát, v ktorom Adam na začiatku padol. Adam a Ježiš sú počiatkom celého ľudstva. Čo sa stalo s jedným, to sa prihodilo všetkým, ktorí šli za ním (Rim 5,13nn). Adam vykročil k priepasti a za ním sa rútia všetci jeho potomkovia. Ježiš Kristus smeroval ku krížu, ktorý sa stal spásou pre všetkých, ktorí idú za Ním. V Ňom je daná možnosť nového ľudstva a nového sveta. Stáva sa však skutočnou iba u tých, ktorí Pána nasledujú. Satan sa ani dnes nevzdal pokúšania a zvádza nás na zlé, aby sme sa postavili proti Bohu. Pokúšanie nie je hriech, ak mu odoláme. Hriechom sa stane vtedy, keď mu podľahneme. Ak to vieme, môžeme sa Satanovej pasci vyhnúť a zažiť, že naša sloboda je v podriadenosti Bohu. Vtedy sa z nás stáva nový človek, ktorému Ježiš pomáha aj vtedy, ak je v pokušení (Žd 2,18). (ES 20)                                             Radoslav Naď


Preskúmaj ma, ó Bože, poznaj moje srdce; skúmaj ma a poznaj moje myšlienky! Viď, či som na ceste do trápenia, a veď ma cestou večnosti!   Žalm 139,23-24

Kristus nech prebýva vierou vo vašich srdciach.  Efezským 3,17


1.Mojžišova 21,1-7 :: Modlíme sa za: Štítnik (Ge)