Zamyslenie na deň 27.3.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

1. slávnosť veľkonočná. Pascha
Kristus hovorí: Bol som mŕtvy, a hľa, som živý naveky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. Zjavenie Jána 1,18


MAREK 16,1-8

1 Keď sa pominula sobota, Mária Magdaléna, Mária Jakubova a Salome nakúpili voňavých vecí, aby šli a pomazali Ho.   2 A v prvý deň po sobote, keď slnko vyšlo, prišli k hrobu   3 a hovorili si: Kto nám odvalí kameň od otvoru hrobu?   4 Ale keď pozreli, videli kameň odvalený; a bol veľmi veľký.   5 Keď vošli do hrobu, uzreli mládenca oblečeného do bieleho rúcha sedieť na pravej strane, a preľakli sa.   6 On im však povedal: Nebojte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, toho ukrižovaného? Vstal, niet Ho tu; ajhľa, miesto, kam Ho boli položili.   7 Ale choďte, povedzte Jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galiley; tam Ho uvidíte, ako vám povedal.   8 I vyšli a utiekli od hrobu, lebo sa ich zmocnila hrôza a boli bez seba; a nikomu nič nepovedali, lebo sa báli.


Nie sme sami, vzkriesený Kristus je s nami. Hovorí sa, že zmena je život. Vo svete sa každý deň uskutočňuje množstvo zmien. Veď pozrime sa len na našu krajinu: koľko rôznych zmien sa v nej uskutočnilo. Stali sme sa členmi Európskej únie, máme európsku menu – euro, sme súčasťou Schengenu, čo nám umožňuje slobodné cestovanie. Na Veľkú noc si však jasne a naplno uvedomujeme, že takej zmeny, aká nastala na veľkonočné ráno, nebolo, niet a už ani nebude. Z nej nám zaznieva radostná zvesť Božieho posla: Kristus vstal z mŕtvych! Bol a je to mocný Boží zásah do nášho života, ktorý si ani teraz, po toľkých rokoch, nevieme ani vedecky, ani svojím rozumom vysvetliť. Každý človek môže udalosť Veľkej noci – vzkrieseného Krista prijať do svojho srdca. Môže Ho však prijať jedine v pokore a úprimnej viere. Tí, ktorí Ho prijali, sa nemusia báť, že v najťažších skúškach zostanú sami. Pán Ježiš tak, ako predišiel Svojich do Galiley, predchádza aj nás do každodenného života. Prichádza na miesta utrpenia, bolesti, smútku ako prvý a otvára nám Svoju náruč, aby nás k sebe privinul a vlial do nášho uboleného srdca útechu a posilnil nás. Úžasné požehnanie Veľkej noci je práve v tom, že nás uisťuje o trvalej prítomnosti vzkrieseného Pána. Táto radostná zvesť nás mobilizuje k nebojácnemu vydávaniu svedectva o našom Pánovi.
Autor: Milan Krivda
Pieseň: ES 141


Ó, zošli Svoje svetlo a Svoju pravdu! Ony nech ma vedú ku Tvojim príbytkom.   Žalm 43,3

Ale Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, prvotina z umretých. 1.Korintským 15,20


MAREK 16,1-8 :: 1.KORINTSKÝM 15,1-11 :: MODLÍME SA ZA: ČASOPIS CIRKEVNÉ LISTY