Zamyslenie na deň 26.3.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 15,42-47

42 Keď sa zvečerilo – keďže bol deň prípravný, to jest deň pred sobotou   43 – prišiel Jozef z Arimatie, vznešený radca, ktorý tiež očakával kráľovstvo Božie, smelo predstúpil pred Piláta a prosil o Ježišovo telo.   44 Pilát sa podivil, že už umrel; zavolal si stotníka a opýtal sa ho, či už dávno umrel.   45 A keď sa to od stotníka dozvedel, daroval mŕtvolu Jozefovi,   46 ktorý kúpil plátno, sňal (Ježiša), zavinul Ho do plátna, položil do hrobu vytesaného v skale a k otvoru hrobu privalil kameň.   47 Ale Mária Magdaléna a Mária, matka Jozefova, dívali sa, kam Ho položili.


Čo je odvaha? Mládežníci mi rozprávali, že keď ich kamarát mal písať maturitnú prácu na tému odvaha, tak na papiere vyhradené pre túto prácu napísal: „Toto je odvaha…“ – to bolo všetko. Dnes máme pred sebou Jozefa. Kde našiel odvahu? On patril k tým, ktorí vystupujú z davu. Doteraz sa skrýval. V tomto príbehu sa stávame svedkami istého paradoxu. Verejní učeníci, tí, ktorí s Ním tri roky chodili, sa teraz zo strachu skrývajú. Nájdeme ich za zamknutými dverami. Tento tajný učeník zrazu odvážne vystupuje z ilegality na verejnosť. Kde našiel odvahu, takto verejne sa postaviť proti rozhodnutiu synedria? To, že Ježiša vzal a uložil do svojej vlastnej hrobky, na miesto, kde bude raz sám ležať, bolo verejným aktom kritiky a vzbury voči synedriu. Ale aj verejným aktom vyznania a priznania sa k Ježišovi. Dal ho do svojho vlastného hrobu, do hrobu, ktorý bol prichystaný pre neho. On v Kristovi odhaľuje Toho, ktorý zaňho zomrel. Odhaľuje to tajomstvo, ktoré poznáva každý veriaci, že môj hrob sa stáva Kristovým hrobom a Kristov hrob sa tak stáva mojím hrobom. Kde nato našiel odvahu? V Kristovej smrti, tam sa pre neho začal nový život. Kde nachádzaš odvahu ty? Priznáš sa dnes bez strachu a hanby verejne k Ježišovi?
Autor: Stano Grega
Pieseň: ES 136


Hospodine, nech Tvoje ucho pozoruje, aby si počul modlitbu Svojho služobníka, ktorú teraz dňom i nocou prednášam pred Tebou za Tvojich služobníkov. Nehemiáš 1,6

Ježiš sa modlil: Otče Svätý; tých, ktorých si mi dal, zachovávaj vo Svojom mene, aby boli jedno ako my.   Ján 17,11


1.PETRA 3,18-22 :: MODLÍME SA ZA: BUDIKOVANY (RI)