Zamyslenie na deň 27.1.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

1.Timoteovi 6,1-10

Všetci, ktorí sú otrokmi pod jarmom, nech považujú svojich pánov za hodných všetkej úcty, aby meno Božie a (kresťanské) učenie nebolo vystavené rúhaniu;   tí však, čo majú veriacich za pánov, nech ich neznevažujú preto, lebo sú bratmi, ale nech tým ochotnejšie slúžia, pretože sú veriaci a milovaní (Boží), ktorí sú horliví v dobročinnosti.

Toto uč a prikazuj.   Ak niekto iné učí a nepristupuje k zdravým rečiam o našom Pánovi Ježišovi Kristovi a k učeniu, ktoré zodpovedá pobožnosti,   je nadutý, i keď nič nerozumie, trpí na hašterivosť a slovné hádky, z ktorých vznikajú závisť, zvady, rúhania, zlé upodozrievania,   trenice ľudí, porušených na mysli a zbavených pravdy, ktorí sa domnievajú, že pobožnosť je ziskom.   A pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom;   lebo nič sme nepriniesli na svet a nepochybné je, ani nič odniesť nemôžeme.   Preto, keď máme pokrm a odev, s tým sa uspokojíme.   Ale tí, čo chcú zbohatnúť, upadajú do pokušenia a do osídla, do mnohých nerozumných a škodlivých žiadostí, ktoré ponárajú ľudí do záhuby a zatratenia.   Koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili, tak zblúdili od viery a spôsobili si mnoho bolestí.


Aký zisk mám z pobožnosti? Vždy, keď sa v spoločenstve cirkvi stretneme s tým, že motiváciou niektorých bratov a sestier je ziskuchtivosť a túžba po moci, sme z toho prekvapení, smutní a znechutení. To je do veľkej miery aj situácia mnohých z nás, ktorí sa snažíme slúžiť Pánovi Ježišovi Kristovi v našich cirkevných zboroch. Namiesto očakávaného Božieho pokoja, milosrdenstva a elementárnej spravodlivosti sa často stretávame s ovocím pokriveného ľudského charakteru, ktorý spôsobuje zbytočné napätie a konflikty v našich vzájomných vzťahoch. – – Apoštol Pavol píše Timotejovi, aby sa nenechal odradiť skúsenosťou s takýmito ľuďmi, ktorí využívajú vzácny priestor Ježišovej cirkvi pre vlastný zisk. Naopak povzbudzuje ho, aby si uvedomil, že skutočným ziskom v živote je pobožnosť spojená so spokojnosťou, s tým, čo máme, vieme a môžeme. Apoštol poukazuje na veľmi dôležitý duchovný boj, ktorý potrebujeme ako jednotlivci i spoločenstvá odvážne, múdro a pokorne vybojovať. Aby sme nestratili úprimnú motiváciu pre život v cirkvi a službu Bohu, aby sme neprepadli primitívnym túžbam a žiadostiam, ktoré môžu negatívne ovplyvniť celé naše spoločné duchovné a misijné poslanie. (ES 480)         Martin Balko


Pane, našim otcom si dal Svojho dobrého ducha, aby ich priviedol k rozumu.   Nehemiáš 9,20

My sme však neprijali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo sme z milosti Božej dostali.      1.Korintským 2,12


Rímskym 4,1-8 :: Modlíme sa za: Veľké Uľany (Ba)