Zamyslenie na deň 26.1.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

1.Timoteovi 5,17-25

Starších, ktorí boli dobrými predstavenými, najmä tých, čo sa unúvajú v kázaní a vyučovaní, treba považovať za hodných dvojitej cti,   lebo Písmo hovorí: Nezaviažeš ústa volovi, keď mláti! a: Hodný je robotník svojej mzdy.   Proti staršiemu neprijímaj žalobu, iba ak by svedčili dvaja alebo traja svedkovia.   Tých však, čo hrešia, karhaj pred všetkými, aby sa aj ostatní báli.   Zaprisahávam ťa pred Bohom a pred Kristom Ježišom a pred vyvolenými anjelmi, aby si to zachovával bez predsudku a nič nerobil z náklonnosti voči niekomu.   Unáhlene na nikoho neklaď ruky, nepodieľaj sa na hriechoch iných ľudí. Zachovávaj sa čistý.   Nepi už viac vodu, ale pre svoj žalúdok a časté choroby požívaj trochu vína.   Hriechy niektorých ľudí sú celkom zjavné, takže ich predídu pred súd, pri niektorých však idú aj za nimi.   Tak sú úplne zjavné aj dobré skutky, a keď je to inak, nemôžu zostať skryté.


Ako sa správame k našim farárom? 1. Máme si ich vážiť a zachovávať v úcte (1Tes 5,12-13), aj keď ich výklad Slova nás nie vždy „hladí“… Neraz prehovoria do nášho svedomia. Oni sú pre túto službu pripravení a povolaní. Mnohí za ich prácou vidia iba nedeľnú kázeň, prípadne odbavený pohreb. Ich práca je však omnoho rozsiahlejšia. 2. Zaslúžia si svoju odmenu. Každá dobre vykonaná práca je hodná mzdy. Iste, odmenou pre duchovného je živý cirkevný zbor. Ale mali by sme dbať aj na ich finančné docenenie a ohodnotenie. Mnohí sa obávajú odluky cirkvi od štátu kvôli financovaniu a udržiavaniu farárskych miest. Mali by sme poslúchnuť Pavlovu výzvu v Galatským 6,6: „Komu sa dostáva vyučovania v slove, nech zo všetkého, čo má, udeľuje tomu, kto ho vyučuje.“ 3. Nekritizujme zbytočne. Duchovní vodcovia boli poverení zvláštnym poslaním. Aj oni však môžu zlyhať. Ani im sa nevyhýba pokušenie a pád. Neraz však používame na nich iný „meter“ ako na seba. Vidíme smietku v oku druhého a nie brvno vo svojom vlastnom. Neraz býva posudzovanie duchovných príliš ostré a nemiestne. Preto, pokiaľ ide naozaj o vážne priestupky, má ich riešiť celé spoločenstvo. Ako môžeme byť nápomocní našim duchovným pastierom? Myslime na nich v modlitbách. Zaujímajme sa o ich životy a potreby. Nečakajme, že celý zborový život musia riadiť oni. Zapojme sa aktívne i my! (ES 495)                                                                Miroslava Marčeková


Ty dávaš plesať tam, kde svitá ráno, kde sa zmráka večer.      Žalm 65,9

Žalárnik sa veselil s celým domom, že uveril Bohu.          Skutky apoštolov 16,34


5.Mojžišova 7,6-12 :: Modlíme sa za: Veľké Leváre (Ba)