Zamyslenie na deň 25.3.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

Veľký piatok. Parasceve
Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Ján 3,16


MAREK 15,24-41

24 Potom Ho ukrižovali a rozdelili si Jeho rúcho tak, že losovali oň, kto čo má dostať.   25 Keď Ho ukrižovali, boli tri hodiny.   26 Jeho vinu označili nápisom: Kráľ židovský.   27 Spolu s Ním ukrižovali dvoch lotrov, jedného sprava, druhého zľava.   28 A naplnilo sa Písmo, ktoré hovorí: A počítali Ho medzi zločincov.   29 A tí, čo tade chodili, rúhali sa Mu, potriasali hlavami a hovorili: Hej, Ty, čo boríš chrám a za tri dni ho vystavíš,   30 zachráň sa, zostúp z kríža!   31 Podobne sa posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a hovorili medzi sebou: Iných zachraňoval, a seba nemôže zachrániť!   32 Kristus, kráľ Izraela! Nech zostúpi teraz z kríža, aby sme videli a uverili! Ešte aj tí Ho potupovali, ktorých s Ním ukrižovali.   33 Keď prišla šiesta hodina, nastala tma po celej zemi až do deviatej hodiny.   34 O deviatej hodine zvolal Ježiš silným hlasom: Eloi, Eloi, lama sabachtaní? to je v preklade: Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?   35 A niektorí z tých, čo tam stáli, počujúc to, povedali: Ajhľa, Eliáša volá!   36 A ktosi pribehol, namočil hubku do octu a vložil ju na trstinu, dával Mu piť a hovoril: Nechajte Ho, uvidíme, či príde Eliáš, aby Ho sňal!   37 Ale Ježiš zvolal silným hlasom a vypustil ducha.   38 A chrámová opona sa roztrhla na dvoje od vrchu až do spodku.   39 Keď stotník, ktorý stál naproti Nemu, videl, že takto dokonal, povedal: Tento človek bol naozaj Syn Boží!   40 A boli tam aj ženy, ktoré sa prizerali zďaleka, medzi nimi Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Malého a Jozefa, a Salome,   41 ktoré Ho nasledovali a posluhovali Mu, keď bol v Galilei, a mnohé iné, ktoré prišli s Ním do Jeruzalema.


Verme v Ježiša Krista a budeme zachránení! V jednej českej pesničke sa spieva: „Na Velký pátek, velký je svátek, větší než první máj, či den matek…“ Prečo je tento sviatok taký významný? Je to preto, lebo Pán Ježiš Kristus v tento deň zaplatil Svojou svätou krvou za hriechy celého sveta. Zomrel za bránami mesta Jeruzalema na vrchu Golgota, kde bolo popravisko pre zločincov. Tento deň bol nezvyčajný aj tým, že popravili až troch odsúdencov, čo odporovalo židovskému právu, ktoré hovorilo, že za jeden deň môže byť popravený len jeden odsúdený. Veľkňazi a zákonníci naplnení vlastnou zlobou výnimočne súhlasili s tým, že budú popravení až traja, lebo chceli zosmiešniť Pána Ježiša Krista, potupiť Ho a zbaviť sa Ho. Žiarlili na Neho, lebo ľudia Ho nasledovali vo veľkých zástupoch, aby počuli Božie Slovo a túžili po Jeho pomoci. Nenávisť veľkňazov a zákonníkov akoby nemala hraníc, keď sa Mu posmievali ešte aj pod krížom. Pán Ježiš zomiera na kríži nevinný a robí to z lásky k nám, ľuďom, aby nás zachránil od smrti večnej a z moci diabolskej. Jeden z ukrižovaných lotrov veľmi dobre pochopil, že Pán Ježiš zomiera nevinný a spoznal v Ňom svojho záchrancu. Verme v Ježiša Krista aj my a budeme zachránení! Nikto iný nás nemôže zbaviť našich hriechov a vín, jedine On!
Autor: Milan Krivda
Pieseň: ES 86


O Hospodinovej milosti chcem spievať naveky, ústami ohlasovať Tvoju vernosť z rodu na rod. Žalm 89,2

Boh bol totiž v Kristovi, zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich priestupky a ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia.  2.Korintským 5,19


JÁN 19,16-30 :: 2.KORINTSKÝM 5,(14B-18)19-21 :: MODLÍME SA ZA: BREZOVÁ POD BRADLOM (MY)