Zamyslenie na deň 24.3.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

Zelený štvrtok. Dies viridum
Pamiatku spravil Svojim divným skutkom; Hospodin milostivý je a milosrdný. Žalm 111,4


MAREK 15,16-23

16 Vojaci Ho odviedli dnu na nádvorie, do vládnej budovy, a zvolali celý prápor (vojska).   17 Potom Ho obliekli do purpurového plášťa, uplietli veniec z tŕnia, položili Mu ho na hlavu   18 a začali Ho pozdravovať: Buď pozdravený, kráľ židovský!   19 Trstinou Ho bili po hlave, pľuvali na Neho, kľakali pred Ním na kolená a klaňali sa Mu.   20 Keď sa Mu naposmievali, zvliekli z Neho purpurový plášť a obliekli Ho do Jeho rúcha.
Potom Ho vyviedli, aby Ho ukrižovali.   21 Akýsi Šimon Kyrenejský, otec Alexandrov a Rúfov, vracal sa z poľa a šiel práve tade; toho prinútili, aby Mu niesol kríž.   22 A viedli Ho na miesto Golgota, čo v preklade znamená Lebečné miesto.   23 Ponúkli Mu víno s myrhou, ale On (ho) neprijal.


Obnova hodnoty života. Dnešný deň je dňom nádeje, ktorá pramení v odpustení. Raz som sa pýtal istého brata: Veríš v odpustenie? Odpovedal: „Ak by som neveril, tak by som nemohol byť v tejto cirkvi.“ Naša dnešná doba vyvíja na človeka obrovský tlak v oblasti sociálnej, spoločenskej, pracovnej i etickej. Obrovský tlak cítime aj vo vzájomných vzťahoch. Tlak vyvoláva napätie, napätie vedie k bolesti, bolesť je následkom hriechu. Hriech je znakom hriešnika a hriešnik potrebuje odpustenie. Ježiš je v nepríjemnej situácii. Hriešny človek si robí posmech z Božieho Syna a celá táto situácia je plasticky zvýraznená spôsobeným utrpením cez „ozdobenie“ hlavy tŕňovou korunou, pľuvaním, posmechom, ignoráciou a ďalšími krutými prejavmi, ktoré spôsobujú bolesť a ponižovanie ľudskej dôstojnosti. Tak, aká to nádej? A Tento, ktorý je tak dehonestovaný, potupený, ponížený a zložený na kolená, má byť nádejou pre človeka? Aký to paradox. Ponížený ponúka nádej a odpustenie. Ponúka milosť a večný život. Ponúka seba. Chceme Mu za to ďakovať.
Autor: Dušan Havrila
Pieseň: ES 98


Boh ma učinil plodným v krajine môjho utrpenia. 1.Mojžišova 41,52

Ježiš povedal učeníkom: Veľmi smutná je mi duša, až na smrť; zostaňte tu a bdejte! Marek 14,34


JÁN 13,1-15(34-35) :: 1.KORINTSKÝM 11,23-26 :: MODLÍME SA ZA: BREZNO (ZV)