Zamyslenie na deň 19.3.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 14,43-52

43 Hneď nato, keď ešte hovoril, prišiel Judáš, jeden z dvanástich, a s ním zástup od veľkňazov, zákonníkov a starších s mečmi a kyjmi.   44 Jeho zradca bol s nimi dohovorený; povedal im totiž: Ktorého pobozkám, ten je; chyťte Ho a spoľahlivo odveďte!   45 Keď teda prišiel, hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: Majstre! A pobozkal Ho.   46 Oni však položili ruky na Neho a zlapali Ho.   47 Ale jeden z tých, čo stáli pri Ňom, tasil meč, udrel veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho.   48 Ježiš im povedal: Ako na lotra vyšli ste s mečmi a kyjmi, aby ste ma zlapali.   49 Býval som deň čo deň medzi vami, učil som v chráme, ale nezlapali ste ma; ale to preto, aby sa naplnili Písma!   50 I opustili Ho všetci a utiekli.   51 A šiel za Ním mládenec, majúc len plachtu na holom tele; aj toho zlapali.   52 Ale on, pustiac plachtu, ušiel nahý.


Všetci Ho opustili. Učeníci len pred pár hodinami vyhlasovali, že Ho nikdy neopustia. Pre únavu však nevládzu ani bdieť s Ním v modlitbách. Ba jeden z dvanástich privádza židovskú stráž i rímskych vojakov, aby Ho zajali. Ježiš sám vychádza zástupu v ústrety, aby sa vydal do rúk nepriateľa. Aj vo chvíli zrady oslovuje Judáša „Priateľ môj!“ Tlkot Jeho srdca neustáva v odpúšťajúcej láske, nepoškvrnenej sebaľútosťou ani pomstou. „I opustili ho všetci a utiekli.“ – – Čo sa to stalo v tej hodine tmy? Učeníci, ktorí tri roky chodili s Ježišom, počúvali Ho, zažili zázraky, videli uzdravenia, zlyhávajú. Aj my tak. Počúvame Božie Slovo, spievame nábožné piesne a možno celé roky chodíme do kostola. V našej hodine tmy – zlyhávame. Zas a znova. C. Westmann však píše: „Nebudem konať tak, ako Judáš, ktorý vo svojej vine a páde od Ježiša odišiel. Spravím ako Peter, ktorý so svojím zlyhaním išiel k Ježišovi. Lebo Ježiš hovorí: „…kto prichádza ku mne, nevyhodím ho“ (Ján 6,37). Počuj túto pravdu: Ak budeš odsúdený/á, nebude to kvôli tvojmu hriechu, ale kvôli tvojej nevere, že neprídeš k Ježišovi.“ – – Nepochopenie Ježišovho kráľovstva spôsobuje zlyhávanie mnohých dodnes. Poznajme, že Jeho kráľovstvo má duchovnú povahu, ale reálne v ňom môžeme žiť už tu, na Zemi.
Autor: Dagmar Fassingerová
Pieseň: ES 451


Nemusíš sa pýriť, pretože zabudneš na hanbu.  Izaiáš 54,4

Keď však trpí ako kresťan, nech sa nehanbí za to, ale nech oslavuje Boha týmto menom.  1.Petra 4,16


LUKÁŠ 18,31-43 :: MODLÍME SA ZA: BRATISLAVA – LEGIONÁRSKA (BA)