Zamyslenie na deň 18.3.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 14,32-42

32 Potom prišli na miesto, ktoré sa volalo Getsemane. A povedal svojim učeníkom: Sadnite si tuto, kým sa pomodlím.   33 Vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána, začal sa desiť a cítiť úzkosť   34 a povedal im: Veľmi smutná je mi duša, až na smrť; zostaňte tu a bdejte!   35 A poodíduc trocha ďalej, padol na zem a modlil sa, aby odišla od Neho tá hodina, ak je to možné.   36 A hovoril: Abba, Otče, Tebe je všetko možné; odvráť odo mňa tento kalich; avšak nie, čo ja chcem, ale čo Ty.   37 Potom prišiel a našiel ich spať; i povedal Petrovi: Šimon, spíš? Či si ani za hodinu nemohol bdieť?   38 Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia; duch je síce hotový, ale telo slabé.   39 A zase odišiel a modlil sa tými istými slovami.   40 Keď sa znova vrátil, našiel ich spať, lebo ich oči boli unavené; a nevedeli, čo Mu povedať.   41 Prišiel aj po tretí raz a povedal im: A vy len spíte a odpočívate? Dosť, prišla hodina: ajhľa, Syna človeka vydávajú hriešnikom do rúk.   42 Vstaňte, poďme! Ajhľa, priblížil sa môj zradca!


Nie, čo ja chcem, ale čo Ty… Poslednú hodinu osobnej prípravy pred zajatím napĺňa náš Pán modlitbou. Vie, že hriechy sveta, ľudská nenávisť a odlúčenie od Boha v najbližších hodinách naplnia Ježišovi kalich utrpenia, ktorý je pre Neho prichystaný. Cíti hrôzu a úzkosť. Bojuje božský boj v ľudskom tele. „On v dňoch svojho telesného života hlasným volaním a slzami vysielal modlitby a prímluvné prosby k Tomu, ktorý Ho mohol zachrániť od smrti“… Modliacemu sa Ježišovi sa zjavuje anjel z neba, aby Ho posilňoval a „…On bol vyslyšaný pre svoju bohabojnosť˝ (Židom 5,7). Nebeský Otec Ho zbavuje smrteľnej úzkosti, ktorá je horšia ako smrť samotná. Ježišova duša sa utíšila a On sa odovzdáva do Otcovej vôle, aby naplnil dielo spásy. „Aby vzal na seba všetky hriechy všetkých ľudí všetkých čias“. Stal sa hromozvodom ľudskej zloby, ktorá Ho smrteľne zranila, ale nezabila Lásku, ktorá zvíťazila nad smrťou. – – Vo chvíľach životných skúšok si pomyslime na Ježiša v Getsemane! Bdejme v modlitbách a myslime na cieľ, ktorý od Boha máme! Ježiš obetoval Svoj život za nás, taká bola vôľa Božia. Uvažuj, aká je Božia vôľa pre dnešný deň v Tvojom živote!
Autor: Dagmar Fassingerová
Pieseň: ES 101


Lebo ako dážď a sneh padá z neba, a nevracia sa tam, ale napája zem, robí ju plodnou, úrodnou a dáva semeno rozsievačovi a jediacemu chlieb, také bude aj moje slovo, ktoré vychádza z mojich úst. Izaiáš 55,10-11

Ježiš povedal: Do dobrej zeme zasiate zrno sú tí, čo počúvajú slovo, prijímajú ho a prinášajú úžitok. Marek 4,20


ŽIDOM 10,1.11-18 :: MODLÍME SA ZA: BRATISLAVA – STARÉ MESTO (BA)