Zamyslenie na deň 20.3.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

6. nedeľa pôstna. Kvetná. Palmare
Tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal v Ňom večný život. Ján 3,14.15


FILIPSKÝM 2,5-11

5 Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus,   6 ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež,   7 ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom, a keď sa zjavil ako človek,   8 ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži.   9 Preto Ho aj Boh nadmieru povýšil a dal Mu meno nad každé meno,   10 aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou,   11 a každý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán.


Čo je to? Je to absurdné, a predsa krásne. No predsa láska! Láska, ktorá prekračuje hranice myslenia, vôle, obmedzení. Láska, ktorá ruší všetky zaužívané zvyky a spoločenské obmedzenia. Láska, ktorá nehľadí na seba a nehľadá vlastný prospech. Láska, ktorá je silnejšia ako smrť. Túžime po nej. Potrebujeme ju, žijeme z nej. Robí náš život zmysluplný a krásny. My však nie sme schopní dokonalej lásky. Ale poznáme ju, lebo Pán Ježiš nám ju predstavil – ukázal, žil, priniesol a denne sa nás ňou dotýka. Každý pohľad na kríž je pohľadom na dokonalú lásku. Trpel nie preto, aby niečo získal. Trpel, lebo miloval. Miloval Svojho Otca, ktorý našiel spôsob, ako nás zachrániť. A On Mu bol poslušný. Zamiloval si aj nás a Svojou obeťou nám to dokázal. Otec Ho zato povýšil, dal Mu to najvyššie miesto a hodnosť. A my? Ako Mu prejavíme vďaku, ktorú si zaslúži? Ďakujme Mu, spievajme aj dnes na Jeho chválu, dajme sa naplniť Jeho láskou a zmýšľajme medzi sebou tak, ako aj On! Slúžme si navzájom, nebojme sa obetovať sa jeden pre druhého, odpúšťať si a milovať sa navzájom! Aj nepriateľov. Vďaka Ti, Pane Ježišu, za Tvoju dokonalú lásku! Vďaka Ti, za Tvoj kríž, za vyliatu krv, za prosby, za ochranu a pomoc, za každodenný dotyk, za miesto, ktoré si nám pripravil v nebi! Veď nás, aby aj naša láska bola dokonalá. Amen.
Autor: Katarína Hudáková
Pieseň: ES 236


Veď naše priestupky sú pri nás a svoje viny poznáme: Odpadli sme a neverní sme boli voči Hospodinovi.  Izaiáš 59,12-13

Ale keď sa zjavila dobrota a láskavosť nášho Spasiteľa Boha k ľuďom, spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa Svojho milosrdenstva. Títovi 3,4-5


JÁN 12,12-19 :: ŽALM 88 :: MODLÍME SA ZA: ČASOPIS CESTOU SVETLA