Zamyslenie na deň 19.1.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

1.Timoteovi 2, 8-15

Chcem teda, aby sa mužovia modlili na každom mieste, sväté ruky pozdvihujúc bez hnevu a sváru.    A podobne, aby sa ženy cudne a zdržanlivo ozdobovali slušným odevom, nie umelým účesom a zlatom, perlami alebo drahocenným rúchom,   ale dobrými skutkami, ako sa patrí na ženy, ktoré sa priznávajú k bohabojnosti.   Žena nech sa v tichosti učí so všetkou poddanosťou.   Nedovoľujem však žene vyučovať alebo panovať nad mužom, ale aby sa ticho správala.   Adam bol totiž stvorený prvý, potom Eva.   A nie Adam bol zvedený, ale žena bola zvedená, dopustila sa priestupku;   bude však spasená rodením detí, ak zotrvá vo viere, láske a posvätnej zdržanlivosti.


Výzva zotrvať v tichosti. K týmto prečítaným slovám treba pripojiť aj slová z listu Jakuba, v ktorom stojí, že každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý, keď má hovoriť a pomalý k hnevu“. Toto slovo platí ako pre muža, tak aj pre ženu a je dobré si to zachovať a podľa toho aj žiť, lebo tak sa človek vyhne v živote veľmi mnohým nepríjemnostiam. Apoštol Pavol k modlitbe na každom mieste a toto slovo by malo opäť platiť pre každého človeka, aj pre muža, aj pre ženu, veď náš svet potrebuje mnoho a mnoho modlitebníkov na každom mieste Zeme, aby pozdvihovali svoje ruky aj svoj hlas k modlitbám bez prestania, neustále, dňom i nocou, v radosti i v žalosti, v zdraví i v nemoci. Ďalej apoštol Pavol vyzýva ženy, aby sa ozdobovali dobrými skutkami, ale táto výzva rovnako platí pre mužov, ako pre ženy, teda pre každého, veď je na česť a slávu nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, ak všetci Jeho nasledovníci a vyznávači každý deň a v každej chvíli budú ozdobení nie telesne, márne a na pohoršenie, ale duchovnými ozdobami, ktorými je ovocie Ducha Svätého – „láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť“. A na záver dobre padne počuť slovo apoštola Pavla z listu Galatským: Nie je ani muž ani žena, lebo všetci jedno ste v Kristovi Ježišovi“. (ES 497)          Margita Dieová


Nepokúšajte Hospodina, svojho Boha.  5.Mojžišova 6,16

Ježiš Kristus hovorí: Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie.    Ján 14,15


Ján 1,43-51 :: Modlíme sa za: Turany (Tu)