Zamyslenie na deň 20.1.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

1.Timoteovi 3,1-13
Verná je to reč: Ak sa niekto snaží o biskupstvo, túži po znamenitom diele.   Biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, striezlivý, rozumný, slušný, pohostinný, spôsobný vyučovať,   nie pijan, nie bitkár ani nie žiadostivý nečistého zisku, ale mierny, nehašterivý a nie lakomý.   Má si dobre spravovať dom a deti udržiavať v poddanosti so všetkou dôstojnosťou.   Veď ak niekto svoj dom nevie spravovať, ako sa bude starať o cirkev Božiu?   Nech to nie je nováčik vo viere, aby sa nenadúval a neprepadol diablovmu súdu.   A musí mať aj dobré svedectvo od tých, čo sú mimo (cirkvi), aby sa nedostal do rečí a neprepadol osídlu diablovmu.   Podobne diakoni (nech sú) čestní, nie dvojtvárni v reči, ani nie príliš oddaní vínu, ani nie žiadostiví nečistého zisku.   Tajomstvo viery nech zachovávajú v čistom svedomí.   Ale aj oni sa majú najprv osvedčiť a (len) potom konať diakonskú službu, ak sú bez úhony.   Podobne ich ženy (nech sú) čestné, nie ohováračné; striezlivé a vo všetkom verné.   Diakoni nech sú mužmi jednej ženy a nech sa dobre starajú o deti a domácnosť.   Tí totiž, ktorí dobre konali diakonskú službu, nadobudnú si dobré meno a veľkú dúfanlivosť vo viere, ktorá je v Kristovi Ježišovi.


Lídri v cirkvi. My, evanjelici, vyznávame o Biblii, že je to prameň viery a pravidlo života. Spojenie života s vierou vidieť aj v tejto kapitole 1. Listu apoštola Pavla jeho milovanému Timotejovi. Timotej pochádzal z Lystry a k Pavlovi sa pridal na jeho druhej misijnej ceste. Stal sa vedúcim cirkevného zboru v Efeze (1. Tim 1,3). – – Hlavným cieľom tohto Listu bolo povzbudiť tamojších cirkevných predstaviteľov (dnešnou rečou „lídrov“) a ukázať im, ako majú zastávať pastiersky úrad. Na splnenie tohto cieľa apoštol Pavol podáva najprv pravidlá života alebo inak, normy správania jednotlivým predstaveným zboru – biskupom: biskup má byť „bezúhonný, triezvy, rozumný, slušný, pohostinný, spôsobilý vyučovať…“ a diakonom: diakon má byť „čestný, nie dvojtvárny v reči, nie žiadostivý nečistého zisku…“ Okrem osobnostných predností majú spĺňať aj ďalšie podmienky, týkajúce sa správania, kontaktu s veriacimi a okolím, ale i rodinného života. Prečo sú všetky tieto predpoklady a podmienky dôležité? Podľa apoštola Pavla preto, aby ako vedúci zboru „nadobudli si dobré meno“, aby bolo dobre postarané o cirkev Božiu a aby „tajomstvo viery zachovávali v čistom svedomí“ – a to je zasa dôraz na prameň viery pre všetkých v zbore, ktorý má vyvierať z čistého zdroja. (ES 261)            Zuzana Valeková


Aj my budeme slúžiť Hospodinovi, lebo On je náš Boh. Józua 24,18

Tak zmýšľaj o nás každý: ako o služobníkoch Kristových a o šafároch tajomstiev Božích.  1.Korintským 4,1


Ján 3,31-46 :: Modlíme sa za: Turčianske Jaseno (Tu)