Zamyslenie na deň 18.1.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

1.Timoteovi 2,1-7
Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí,   za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti.   Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom,   ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu.   Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus,   ktorý dal seba ako výkupné za všetkých ako svedectvo vo vopred určenom čase.   Nato som bol ustanovený ja ako zvestovateľ a apoštol – pravdu hovorím a neklamem – učiteľ pohanov vo viere a pravde.


Napomenutie k modlitbám. Apoštol Pavol dáva Timotejovi veľmi dôležitú otcovskú radu a napomenutie do života, na ktoré by sme mali po celý čas pamätať aj my. Máme tak robiť po vzore nášho drahého Pána Ježiša Krista, o ktorom čítame v evanjeliách, že veľmi zavčas rána odchádzal na pusté miesta a tam zotrvával v modlitbách so Svojím nebeským Otcom. A apoštol Pavol ešte k tomu dodáva a upresňuje, čo má byť obsahom našich rozhovorov s Pánom. Majú to byť prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí, za kráľov a za všetkých vysoko postavených“. Ako keby apoštol Pavol týmto napomenutím k modlitbám za všetkých ľudí na svete chcel odpútať pozornosť modlitebníkov od seba a svojej osoby. Prečo to tak má byť? Lebo v 3. verši čítame, že toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom, ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a došli k poznaniu pravdy“, že Ježiš Kristus je jediný Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, ktorý dal seba ako výkupné za všetkých“. Vezmime dnes vážne toto Pavlovo napomenutie a volanie k prosbám, modlitbám, príhovorom a ďakovaniam, aby sa rady modlitebníkov na Zemi rozšírili a aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti“, podľa slov apoštola Pavla z tohto textu Písma Svätého. (ES 311)      Margita Dieová


Hospodin spravil cestu cez more a chodník cez dravé vody.    Izaiáš 43,16

Neboj sa, len ver!  Marek 5,36


2.Korintským 3,(9-11)12-18 :: Modlíme sa za: Turá Lúka (My)