Zamyslenie na deň 14.1.2016

Marek 3,1-6

Keď zase vošiel do synagógy, bol tam človek, ktorý mal vyschnutú ruku.  Aby Ho mohli obžalovať, dávali pozor, či ho uzdraví v sobotu.   I povedal človeku, ktorý mal suchú ruku: Staň si do prostriedku!   A spýtal sa ich: Či je dovolené v sobotu robiť dobre alebo zle; zachrániť život alebo zabiť? A oni mlčali.   Poobzeral si ich s hnevom a zarmútený zatvrdilosťou ich srdca, povedal tomu človeku: Vystri ruku! I vystrel ruku a bola mu zase zdravá.   Farizeji nato vyšli a hneď sa radili o Ňom s herodiánmi, že Ho zahubia.


Konaj, čo je správne! K téme soboty sa Ježiš vracia, avšak už verejne, dokonca priamo v synagóge. Vie, že Jeho nepriatelia na Neho striehnu. Napriek tomu Ježiš priam provokatívne vyzýva Svojich protivníkov, aby pokračovali v diskusii o zmysle svätenia soboty. Nedostáva žiadnu odpoveď. Ale aj to je odpoveď, že nikdy nedajú Ježišovi za pravdu. Museli by si priznať, že sa mýlia. Zatvrdilé srdce, plné predsudkov, nenávisti a neúcty je dôvodom, prečo je Ježiš nahnevaný a zarmútený. Možno aj nám niekto robí zle. Hľadá nové argumenty proti nám. Nie je to ľahká situácia. Ježiša však neodradila opatrnosť konať a hovoriť to, čo považoval za správne. Tým sa pre Neho začala cesta na kríž, ktorú pripravovali spoločne Jeho nepriatelia. Pán Boh však dal Ježišovi Svoje víťazstvo. Dá ho aj tomu, kto pre správnu vec riskuje. (ES 636)            Mária M. Hroboňová


Ani jeden obyvateľ nepovie: Chorý som! Ale: Ľudu, ktorý tam prebýva, sú viny odpustené.  Izaiáš 33,24

Ježiš povedal ochrnutému: Synu, odpúšťajú sa ti hriechy!  Marek 2,5


Efezským 1,3-10 :: Modlíme sa za: Trebišov (Šz)