Zamyslenie na deň 15.1.2016

1.Timoteovi 1,1-11

Pavel, apoštol Krista Ježiša podľa ustanovenia Boha, nášho Spasiteľa a Krista Ježiša, našej nádeje –   Timoteovi, svojmu pravému synovi vo viere. Milosť, milosrdenstvo, pokoj od Boha Otca a od Krista Ježiša, nášho Pána.

Ako som ťa prosil, idúc do Macedónie, aby si zostal v Efeze a prikazoval niektorým nerozširovať iné učenie   a nepridŕžať sa bájok ani nekonečných rodokmeňov, ktoré napomáhajú skôr hádky ako Božie spravovanie spásy z viery,   cieľom (takéhoto) prikazovania je láska z čistého srdca, dobrého svedomia a z nepokryteckej viery.   Od tohto niektorí zblúdili a obrátili sa k daromným rečiam;   chcú byť učiteľmi zákona, a sami nechápu, ani čo hovoria, ako čo (tak) sebavedome tvrdia.   My však vieme, že zákon je dobrý, keď ho niekto primerane používa,   vedomý toho, že zákon nie je pre spravodlivého, ale (je) pre zločincov a neposlušných, bezbožníkov a hriešnikov, nesvedomitých a zvrhlých, pre otcovrahov a matkovrahov, vražedníkov,   smilníkov, mužov súložiacich s mužmi, kupcov s otrokmi, luhárov, krivoprísažníkov a proti všetkému, čo sa protiví zdravému učeniu;   to je podľa evanjelia slávy blahoslaveného Boha, ktoré mi bolo zverené.


Primerané použitie zákona. O zákone platia tri dôležité fakty: 1. Zákon je úžasný Boží dar, ktorý zjavuje Božiu vôľu o tom, aký má človek byť. 2. Ukazuje, že taký nikto z ľudí nie je. 3. Nedokáže nás priviesť k tomu, aby sme naplnili Božiu vôľu a stali sa dokonalými. Pavol sa to takisto musel naučiť. Kedysi sa ako farizej neochvejne pridŕžal zákona, spoliehal sa na svoj pôvod z Izraela a prenasledoval všetkých, ktorí hlásali niečo iné. Jeho ruky boli poškvrnené krvou nevinných kresťanov. Aké to muselo byť zdesenie, keď pred Damaskom spoznal, že Ježiš Kristus je skutočne živý Boží Syn! Ak by sa mal Pavol v tej chvíli spoliehať na dokonalé plnenie Božej vôle, musel by vyznať, že strašne pochybil a že nemá viac nádej. Našťastie však zákon ukazuje na nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Ježiš – to je odpustenie našich nedokonalostí. Ježiš – to je nahradenie našej nespravodlivosti Jeho spravodlivosťou. Ježiš – to je spása z viery, láska z čistého srdca. V Ňom nachádza odpustenie a novú nádej zločinec a neposlušný, bezbožník a hriešnik spolu s Pavlom i so mnou.  (ES 490)      Peter Taját


Ale Ty, Hospodine, poznáš a vidíš ma a skúmaš moje zmýšľanie voči Tebe.  Jeremiáš 12,3

Nič nesúďte predčasne, dokiaľ nepríde Pán, ktorý osvieti to, čo je vo tme skryté, a zjaví úmysly sŕdc, a vtedy každý dostane pochvalu od Boha.    1.Korintským 4,5


Kolosenským 2,1-7 :: Modlíme sa za: Trenčianske Stankovce (Po)