Zamyslenie na deň 9.1.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 4,22-30

22 A všetci Mu prisviedčali, obdivovali slová milosti, ktoré vychádzali z Jeho úst, a hovorili: Či Tento nie je syn Jozefov? 23 I povedal im: Iste mi pripomeniete príslovie: Lekár, uzdrav sám seba! Počuli sme, čo sa stalo v Kafarnaume; urob to aj tu vo svojej otčine! 24 A doložil: Amen, hovorím vám: Ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej otčine. 25 Ale pravdu vám vravím: mnoho vdov žilo za dní Eliášových v Izraeli, keď tri roky a šesť mesiacov bolo nebo zavreté, takže veľký hlad nastal po celej zemi, 26 ale ani k jednej z nich nebol poslaný Eliáš, len do Sarepty Sidonskej k žene-vdove. 27 A mnoho malomocných žilo v Izraeli za proroka Elizea, ale ani jeden z nich nebol očistený, len Náman Sýrsky. 28 A všetci v synagóge vzplanuli hnevom, keď to počuli; 29 povstali, vyhnali Ho z mesta a viedli až na kraj vrchu, na ktorom bolo vybudované ich mesto, aby Ho zostrčili. 30 Ale On prešiel pomedzi nich a vzdialil sa.


Nedovoľ pýche, aby ti zatvorila cestu k Bohu! Ako vnímame deň Pánov? Či neopúšťame svoje zhromaždenia? Učíme nasledujúce generácie návšteve služieb Božích? Pán Ježiš číta slovo proroka Izaiáša „a všetci Mu prisviedčali, obdivovali slová o milosti.“ Prvotné nadšenie však rýchlo opadáva. Počuli o zázrakoch a dúfali, že im Svojou mocou pomôže. O tejto pomoci majú svoju konkrétnu predstavu. Boží Syn sa však nedá manipulovať. Vidí do hĺbky ich sŕdc a zasahuje ich pýchu. Kto je tento tesárov syn, že si dovoľuje odhaliť ich zmýšľanie? Čo si o Sebe myslí? Pohŕdajú znamením, ktorého sa im v tejto chvíli dostáva. Pán Ježiš odpovedá konkrétnymi príkladmi zo života prorokov Eliáša a Elízea. Bojovali so zatvrdilosťou a neverou Božieho ľudu. Vdova zo Sarepty, či Náman Sýrsky nepatrili k Božiemu ľudu, ale boli pripravení prijať dary Božej milosti. Nielenže dostali telesnú pomoc, či telesné uzdravenie, ale prijali aj svedectvo o Božej láske a Jeho moci a milosti. To by malo byť aj pre nás mementom. Aj my máme svoje myšlienky, názory, postoje a predstavy. Možno aj prvotné nadšenie – ale čo ďalej? Sme otvorení pôsobeniu Božej milosti? Veríme, že Pán Boh pôsobí i dnes cez Svoje slovo? Sme ochotní počúvať kázeň na službách Božích bez výhrad a posudzovania kazateľa? Čo vidí Boh v našom srdci?
Autor: Lívia Lichancová
Pieseň: ES 448


V tých dňoch Chizkija smrteľne ochorel. Keď sa však modlil k Hospodinovi, odpovedal mu a dal znamenie. Chizkija sa neodplatil za preukázané dobrodenie; jeho srdce spyšnelo. 2.Kronická 32,24-25

Ježiš riekol uzdravenému: Choď domov k svojim a zvestuj im, čo ti urobil Pán, a že sa zmiloval nad tebou. Marek 5,19


Skutky apoštolov 10,37-48 :: MODLÍME SA ZA: Banská Bystrica (Zv)