Zamyslenie na deň 8.1.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1. nedeľa po Zjavení
Lebo všetci, ktorých Duch Boží vedie, sú synovia Boží.  Rímskym 8,14


Matúš 4,12-17

12 Keď Ježiš počul, že Jána uväznili, odišiel do Galiley. 13 Opustil Nazaret a prešiel bývať do Kafarnaumu, prímorského mesta v krajoch zebulonských a neftalimských, 14 aby sa naplnilo slovo proroka Izaiáša: 15 Kraj zebulonský a neftalimský na ceste k moru, za Jordánom, pohanská Galilea, 16 ľud, ktorý sedel vo tme, uzrel veľké svetlo, a tým, čo sedeli v krajine a v tôni smrti, vyšlo svetlo. 17 Odvtedy začal Ježiš kázať a hovoriť: Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské.


Misijný príkaz a príklad Pána Ježiša. Pán Ježiš začal kázať evanjelium o Božej láske k hriešnikom v Galilei, a teda v oblasti, ktorá bola v Izraeli duchovne najtemnejšou a o ktorej sa posmešne hovorilo, že z nej nie je nič dobré. Navyše, v Galilei bol Ježišov život v ohrození. Práve tam vládol kráľ Herodes, ktorý dal uväzniť Jána Krstiteľa. Herodes mohol obrátiť svoj hnev aj proti Ježišovi, ktorý na Jánovu zvesť o pokání nadviazal. Prečo vlastne Pán Ježiš začal Svoje misijné pôsobenie tam, kde Ho čakalo neprijatie a v ohrození bol aj Jeho život? Pána Ježiša viedla do Galilei láska k človeku, Jeho súcit s tými, ktorí si sami nevedeli pomôcť a ktorými druhí pohŕdali a zatracovali ich. Do Galilei šiel aj preto, aby naplnil Božiu vôľu, ktorú pred 700 rokmi ohlásil prorok Izaiáš (por. Iz 8,23 – 9,1). Dnes sme to my, ktorí máme pokračovať v misijnej práci Pána cirkvi, a to aj za cenu obetí a strát. Máme niesť svetlo poznania živého Boha v Jeho Synovi v poslušnosti Kristovmu misijnému príkazu (Mk 16, 5) a predovšetkým z úprimnej lásky k ľuďom. Podľa príkladu Pána Ježiša ani my nesmieme nad nikým lámať palicu a vopred ho odsúdiť pre neveru a hriešny život, ale Kristovou láskou a milosrdenstvom máme víťaziť nad duchovnou tmou nelásky. Najprv v nás, a potom okolo nás.
Autor: Sidónia Horňanová
Pieseň: ES 280


Neurobte si ani strieborných bohov popri mne, ani zlatých bohov si nerobte! 2.Mojžišova 20,23

Zase vzal Ho diabol na veľmi vysoký vrch, ukázal Mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal Mu: Toto všetko Ti dám, ak padneš a budeš sa mi klaňať. Tu mu povedal Ježiš: Odíď, satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu samému budeš slúžiť! Matúš 4,8-10


Matúš 3,13-17 :: Rímskym 12,1-3(4-8) :: Žalm 72 :: MODLÍME SA ZA: Biblickú školu v Martine