Zamyslenie na deň 8.5.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Nedeľa po Vstúpení. Exaudi
(Čuj, Hospodine, môj hlas! Žalm 27,7)
Kristus hovorí: A ja, keď budem povýšený zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe. Ján 12,32


EFEZSKÝM 3,14-21

14  Preto kľakám na kolená pred Otcom,   15  po ktorom sa volá každá rodina na nebi aj na zemi;   16  aby vám podľa bohatstva svojej slávy dal skrze svojho Ducha mocne zosilnieť na vnútornom človeku;   17  aby Kristus prebýval vierou vo vašich srdciach, a vy, zakorenení a založení v láske,   18  aby ste mohli so všetkými svätými vystihnúť, aká je to šírka a dĺžka, výška a hĺbka,   19  a poznať Kristovu lásku, ktorá prevyšuje všetko poznanie; aby ste sa dali naplniť celou Božou plnosťou.   20  Tomu však, ktorý môže nad toto všetko učiniť omnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás,   21  Tomu buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia až naveky vekov. Amen.


My, veriaci… Toto Božie Slovo zdôrazňuje, aký to má význam, keď sa povie: My, veriaci v Ježiša Krista. Každá takáto rodina veriacich má meno od Boha. Či sú to dvaja-traja zhromaždení v Ježišovom mene, alebo dedina afrických kresťanov vyvraždená náboženskými extrémistami, lebo ostali verní Kristovi. V týchto našich miniatúrnych i veľkých rodinách po celom svete sa modlievame slovami apoštola: „aby (skrze Ducha Svätého) Kristus vierou prebýval v našich srdciach.“ Pre nás, veriacich v Ježiša Krista, „zakorenených a založených v láske“ to znamená, že láska je centrálnym a jednoznačným prejavom našej viery. Kde chýba, kde niet jej prejavov, niet skutočne veriacich v Krista. Preto apoštol Pavol pripomína kresťanom, aby lásku nášho Pána Ježiša spoznávali v každom jej rozmere. Z každej strany a v každej podobe. Je to dielo posvätenia života: zosilnenie na duchovnom vnútornom človeku, zakorenenie v láske a jej multirozmerné rozpoznávanie. Nezabúdajme, že sa tak deje v spoločenstve veriacich v Krista. Po Ňom sa menujeme a odtiaľ pramení sila meniť svet. Keď si z milosti Božej hovoríme, my, veriaci v Ježiša Krista.
Autor: Ľubica Olejárová
Pieseň: ES 552


Spievajte Hospodinovi, chváľte Hospodina, lebo vyslobodil život úbožiaka z ruky zločincov! Jeremiáš 20,13

Veseľte sa v nádeji, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Rímskym 12,12


JÁN 15,26 – 16,4 :: ŽALM 86 :: MODLÍME SA ZA: EVANJELICKÉ ZÁKLADNÉ ŠKOLY