Zamyslenie na deň 8.11.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.KORINTSKÝM 11,1-15

1  Kiež by ste zniesli trochu mojej nerozumnosti! Veď ma aj znášate!   2  Lebo horlím za vás horlením Božím; veď zasnúbil som vás jednému mužovi, aby som vás ako čistú pannu predstavil Kristovi.   3  Ale bojím sa, aby sa vaše myšlienky neodvrátili od úprimnosti a čistoty pred Kristom tak, ako had zviedol Evu svojím chytráctvom.   4  Lebo keď príde niekto a zvestuje iného Krista, ktorého sme my nezvestovali, alebo keď prijímate iného ducha, ktorého ste nevzali, to dobre znášate.   5  A ja myslím, že nestojím v ničom za onými veľapoštolmi.   6  Ak som aj nedoukom v reči, ale nie v poznaní; veď sme vám to vo všetkom a všetkým dokázali.   7  Alebo dopustil som sa chyby, že som sa ponížil, aby ste vy boli povýšení, keď som vám zadarmo zvestoval evanjelium Božie?   8  Iné cirkevné zbory som olupoval, prijímajúc od nich plat, aby som vám slúžil.   9  A aj keď som bol u vás a mal som nedostatok, nebol som nikomu na ťarchu. Veď v čom som mal nedostatok, doplnili bratia, ktorí prišli z Macedónie. A vôbec, chránil som sa a budem sa chrániť byť vám na ťarchu.   10  Ako že je vo mne pravda Kristova, táto moja chvála nebude umlčaná v krajoch Acháje.   11  Prečo? Či preto, že vás nemilujem? Boh vie!   12  Čo však robím, aj ďalej budem robiť, aby som prekazil snahu tých, čo sa v tom, čím sa chvália, snažia ukázať takými, ako sme my.   13  To sú falošní apoštolovia, ľstiví pracovníci, ktorí sa len predstavujú ako apoštolovia Kristovi.   14  A nie div, veď aj sám satan premieňa sa v anjela svetla.   15  Nie je teda veľkou vecou, keď sa aj jeho služobníci predstavujú ako služobníci spravodlivosti. Ale ich koniec bude podľa ich skutkov.


Radostná viera. Ak človek má to šťastie, že od detstva, od útlej mladosti sa mu dostáva správne a čisté zvestovanie Slova Božieho, mal by to považovať za dar! Premeňme si toto konštatovanie „na drobné“. Je skutočne darom mať zbožného rodiča, starého rodiča, ktorý nás vychováva k pobožnosti, viere, vernosti voči Pánu Bohu i cirkvi! Je darom, ak nedeľu čo nedeľu, vo sviatok, či v týždni počúvaš zmysluplné, duchaplné a pravé kázanie svojho kazateľa! Považuješ za dar spoločenstvo rovnako zmýšľajúcich, rovnako veriacich…? Verme, že áno. Všetko vyššie spomenuté je viac ako bežným darom, ktorý vôbec nie je samozrejmosťou, ale danosťou vyprosenou a zoslanou od Pána Boha. O to viac si ju preto treba opatrovať a chrániť. Ale byť aj ostražití. Všetci vospolok i jednotlivo. Zlí, falošní, neúprimní, nesprávni zvestovatelia a učitelia obyčajne nemajú odstrašujúci vzhľad ani neprístojné správanie. Mnohokrát práve naopak… Pokiaľ naša zbožnosť, viera a vernosť má mocný základ práve v „daroch“ v podobe našich predkov, kazateľov, spoločenstve, v takom prípade faloš, klam a bludy nemajú šancu.
Autor: Daniela Hroncová Faklová
Pieseň: ES 344


A počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa! Izaiáš 6,8

A každému je daný prejav Ducha na všeobecný úžitok. 1.Korintským 12,7


JEREMIÁŠ 18,1-10 :: MODLÍME SA ZA: REVÚCA (GE)