Zamyslenie na deň 7.12.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zachariáš 6,1-8

1 Keď som znovu pozdvihol oči, videl som štyri vozy vychádzať spomedzi dvoch vrchov. Boli to bronzové vrchy. 2 V prvom voze boli červené kone, v druhom čierne, 3 v treťom biele a vo štvrtom voze kone strakaté, silné. 4 Vtedy som sa opýtal anjela, ktorý so mnou hovoril: Čo to znamená, pane môj? 5 Anjel mi odpovedal: To sú štyri nebeské vetry, vychádzajúce odtiaľ, kde stáli pred Pánom celej zeme. 6 Čierne kone vychádzajú zo severnej krajiny, biele vyšli za nimi. Strakaté vyšli do južnej krajiny. 7 Mocné vyšli a snažili sa ísť na obchôdzku zemou. On riekol: Choďte a prejdite zemou! I poprechodili zem. 8 Tu zvolal na mňa a prehovoril ku mne takto: Pozri na tie, čo idú do severnej krajiny. Ony upokoja môjho ducha v severnej krajine.


Hospodin mocností vládne. Posledné z ôsmich videní sa podobá tomu, čo videl Ján pri otvorení prvých štyroch pečatí (Zj 6,1-8). Možno práve my dnes tieto veci žijeme. Posolstvo je jasné: Boh má globálnu zvrchovanú vládu a pod Jeho rukou sa dejú aj ťažké a „zlé“ veci: Súd nad touto zemou. Konské záprahy predstavujú vojny (červený), smrť, hlad a mor (čierny), ale aj globálne zmeny v politickom usporiadaní, možno pozemskú vládu Antikrista (biely). Aj oni museli stáť pred Pánom celej zeme. Áno, Boh je nad tým! Pán Ježiš o týchto veciach povedal: „Lebo to sa musí stať… “ (Mt 24,6). – – Možno sa aj ty nachádzaš v trápení, chorobe alebo v inej ťažkej situácii. Vedz, že Boh nad všetkým drží Svoju ruku! On nie je pôvodcom tvojho trápenia, ale niektoré veci „sa musia stať“, ABY… A toto „ABY“ je pre nás dôležité! Aby – čo? Jednoduchá odpoveď by mohla byť iba prázdnym klišé. Boh je Láska a Jeho zámer je vždy dobrý. No láska niekedy aj trestá, niekedy nám Boh nedá porozumieť tomu, lebo by sme to nemohli zniesť. Pán Boh koná predivné veci, ABY svet poznal, že On je Hospodin mocností! Šiesta kapitola sa končí slovami: „I poznáte, že ma k vám poslal Hospodin mocností“ (v.15). Ježiš sa modlil: „… aby svet poznal, že si ma Ty poslal“ (J 17,23). Aby sme spoznali, že On sám je pre nás všetkým a že Jeho milosť je viac než život!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že Tvoj zámer so svetom je dobrý. Odpusť, že niekedy hodnotíme veci podľa toho, ako sa práve cítime a utrpenie sa nám nepáči. Prosíme, dávaj nám stále Tvoj pokoj. Nech veríme, že z utrpenia vytrhávaš v pravý čas, alebo ho používaš na niečo dobré. Amen.
Pieseň: ES 228
Autor: Jozef Grexa najml.


Svojou mocou stvoril zem, svojou múdrosťou vytvoril svet a svojou rozumnosťou rozpäl nebesá. Jeremiáš 10,12

Vo viere chápeme, že Božie slovo stvárnilo svet. Hebrejom 11,3


Izaiáš 26,7-12(13-15) :: Modlíme sa za: Vrbovce (My)